Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6 Verzameling mn Stukken ietrekkelyk tot

merk, dan om een fysthéma van louter geweld in te voeren, ge yk zuJks ook met 'er daad gebleken is, m het violeeren van Stads Territoir, in het bezetten van het Dorp Vreeswyk, anders de Vaart; en allerfterkst in den moorddaadigen, en niet ge' provoceerden aanval, op een Detachement der Burgery van gemelde Stad, en het vergieten van dierbaar Burgerbloed.

Ziet daari Ed. Groot Mogende Heeren! de partyen, met welken men in onderhandeling zoude moeten treden; en wat het Collegie van den Raad van Staaten, 't welk zich hier in als bemiddelaar heeft aangeboden, betreft, geven de OndergeteeS'" U. Rd: Groot Mogenden in bedenking, of dat Collegie hier toe neutraal genoeg mag gerekend wordenblykens de crimineeJe Proceduren , door dien Raad tegens den Generaal vAn Ryssel! en andere Officieren, welke de ordres van U Ed Groot Mogenden hebben geobedieerd, bedreigd: en» meer is , blykens de permisfle van den zelvden Raad, om voorde Gelderfche en Utrechtfche Staaten de Magazynen te openen, welke, zoo de geruchten zweeven, verleend zoude Zyn.

De Ondergeteekenden ftellen het met U Edele Groot Mogenden en de geheele Natie buiten alle twyffel, dat de geweldige oogmerken, van gemelde btaaten zich geenszins bornecren, om enkel dte Ingezetenen hunner Provinciën i aan welke U Ed. Groot Mogenden derzelver protectie hadden toegezegd, onder het juk te brengen, maar dat zich het Plan van gewelddaadige overheerfching en vvandelyk geWeld, ook daadelyk tot deze Provincie uitfbekt, zoo als in de bondige aanteekening dér elf Steden; van den 22ften May dezes jaars, genoegzaam is betoogd, en in de Misfive der Staatsleden van Utrecht, den 23ften May by U Edele Groot Mogenden ingekomen, niet Weinig is bevestigd, als waar in gemelde Staatsleden van zich hebben kunnen verkrygeni om U Ed; Groot Mogenden tegen de waarheid aan j de Aggrcsfgurs eii

Oir-

Sluiten