Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

szfc Verzameling van Stukken Ietrekkelyk Ut

te ftooren. Trouwens de rederj, waarom men zich aan UEd. Gr. Mog. adresfeerd , bepaald zich weezentlyk tot eene klagte , over eene door ons niet geaccepteerde offerte van Auxiliairen , met eeD bygevoegd verzoek, om UEd. Gr. Mog. voorziening deswegens, daar we ondertusfchen op den 25 Juny 1787', en alzo ten zeiven dage, waar op 5t Addres ftaat getekend en ook verzonden is, de, op Patent van UEd. Gr. Mog. Gecomm. ter Defenfie van deeze Provintie, aangemarcheerde Au. xiliairen, dadelyk binnen onze Stad eenparig hebben geadmitteerd , gelyk uit een Extract, van de destyds door ons genomen Refolutie, hiernevens

gevoegd, nog nader blykt. Wy moogen met

alle fiducie vast Hellen, dat UEd. Gr. Mog. Vergadering, dat een ieder die onpartydig denkt, verbaast zal ftaan over den prscipitar.ten iever, waarfchynelyk aangevuurd door een byna onverRaanbaar Patriottisme van onze zes voorn- MedeLeden, en nog meer over de voor ons onbegrypeke zucht van drie derzelven tot Contradiétien en Proteftatien , warneer men flegts in aanmerking neemt, dat hoe zeer ook de Publicatie, by opgem. onze Refolutie vermeld, en waarvan wy me. de een affchrift hier nevens voegen, waarlyk gefchikt was, en ook veel gecontribueert heeft tot confervatie van de rust, en om alle moogelyke harmonie tusfchen Burgery en Auxiliairen te bevorderen, men echter niet heeft kunnen van zich verkrygen in dit ons welgementioneerd befluit te berusten, maar dat men ook zelf tegen deeze rustbewarende Publicatie aantekening heeft gedaan, zo als UEd. Gr. Mog. zeeker met bevreemding reeds zullen gereflecteerd hebben, uit het bovengem. Extract, onzer Notulen van den 25 Junylaastïeeden. —— Hebben wy wél meer nodig om UEd; Gr. Mog. een regt bezef té doen vormen, van de denkwyze, en van de daar uit profluerende daaden en handelingen onzer voorn, zes Mede Leden? Wy denken neen, en wy zouden , op deeze

gros*

Sluiten