Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in I787 enz. voorgevallen. 223

gronden alleen ons berigt kunnen befluiten, was het niet dat wy ons in het meergemelde Addres , op eene gantsch onverdiende wyze gefugilleerd vonden van ongelykheid in ons Systhema, —— van onwettig aangematigde en geheel inconftitu-

tioneele dire&ien, van arrogante Hellingen,

. van oogmerken om 't Collegie van den Burger Krygsraad in hnn wettig regt te fnuiken en geheel van macht te ontbloten; om kort te gaan, van overleggingen en daden, die, wanneer dezelve geauthenticeert waren, door een meer duchtig bewys dan de eigendunkelyke pofitiven van zes disfentieerende Leden, ons zeekerlyk onwaardig zouden maaken , den eerefloel welken wy nog bezitten mogen, fchoon waarlyk met verdrieten hartzeer, over zo veele irreguliere gebeurtenisfen, als onder den bedrieglyken fchyn van Vaderlands Liefde en

Volks Vryheid ons dagelyks ontmoeten. • Wy

zouden, wilden wy alle deeze fugillatien na verdienften beantwoorden, ons bericht te ver moeten uitbreiden, en daarom zullen wy onze aanmerkingen zo veel mogelyk inbinden, ten einde UEd. Gr. Mog. niet te verveelen. ■ Wat de ongelykheid in ons Systhema aanbelangt, Ed.Gr.Mog. Heeren, weeten wy niet daar van nog immer preuves gegeven te hebben: wy hebben ons altoos voorgefchreeven den regel, die aan elk Staatslid, aan elk Regent dideert zyne verpligting, tot maintien en confervarie der gevestigde Regeeringsvorm; deezen regel volgende, zyn onze befluiten ook fleeds ingerigt geweest, in 't generaal, ten einde tegen te gaan en krachtdadig te helpen weeren, alle misbruiken en ufurpatien, waar door de luisterlyke Vergadering van ÜEd. Groot Mogende de eenige , de wettige Souverain van deeze Provincie , in haar gezag kon worden gefloord, waar door de Uitvoerende Magt, zonder onderfcheid of aanzien van perfoonen , haare paaien te ver mogt hebben uitgebreid en buiten haaren kring ceforoneen was, waar door refpe&ive Leden van 6 * * Staat

Sluiten