Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 3!

freid aan de Regeering hebben gedistingüeerd, dezelve op hec favorabelfte aan alle Departementen in Regeering zullen aanbevolen worden, teneinde hun te'doen genieten zodaanige gunden en protectien, als met een iegelyks ftaat en conditie overeenkomftig geoirdeeld zal worden.

Dat eindelyk, het beleid der zaaken van Staat, Stad, Politie en Juftitie, geheel en alleen aan de Regeering aanbevolen blyvende, eenieder der Burgeren rustig en vredig tot de beoeffening van zyn beroep zal wederkeeren , zonder zich nu meer met de overweegingen van Gemeene Lands of Stedelyke zaaken op te houden, of waar door zy ligtelyk tot gelyke uiterftens zouden kunnen vervallen, als zy zei ven in andere hunner mede-Burgeren met recht hébben veroirdeeld, en waar tegen ook alreeds by Plakaaten van den Lande is voorzien geworden; by welke ernftige vermaaning Heeren Commisfarisfen ten befluite nog te voegen hebben, eene welmeenende dankzegging aan de Geconftitueerdens der en dezulken uit de Burgery, welke de bezwaaren en belangen hunner mede-Burgeren op de befcheidenfte wyze aan Heeren Commisfarisfen hebben voorgedraagen ; betuigende Heeren Commisfarisfen van wegens zyne Doorluchtige Hoogheid, dat zy ten allen tyde zullen gedenken hunne gedaane dienften ten algemeenen nutte, en daar zy zich in deeze Stad byzonderlyk met zo veel orde en gefchiktheid gedraagen hebben, achten Commisfarisfen, dat zy zich, zo wel by hunne mede-Burgeren als by hunne Regeering verdienstlyk gemaakt hebbende, als nu met volle eer en contentement in voorfchreevem «qualiteiten hebben gedefungeert.

Sluiten