Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3§ Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

waar in zich van tyd tot tyd vreemde OfficiererJ engageeren, en teffens zulk een vreeslyk opzicbc voor het oog van geheel Europa zoude opleveren, als waar van men twyffelen mag of eenig gelykfoortig voorbeeld in deeze befchaafde Eeuw en onder een Volk, waar van de goede trouw wel eer het hoofdkarakter uitmaakte, zoude gevonden worden, en de rampfoeden en wederwaardigheden, waarin niet alleen zulk een groot aantal van Officieren, als hier in zyn geconcerneert, maar zelf een menigte onuoozele Vrouwen en Kinderen, geheel onfchuldig uedergeftort zouden worden, den hoop der ongelukkige nachtoffers van Burgerverfchilien, waar in <den Militairen ftaat niet meer dan het werktuig gefeest is, geweldig vermeerderen, en tot in het laate Nagefiacht voortplanten zullen het gevoel der. «deerniswaardige lotgevallen van dit Gemeenebest.

Dat alle deeze omftandigheden den Suppliant ten Jlerkften dringen, om deeze zaaken andermaal aan de attentie en ferieufe overweeging van U Ed. Gr. Mogenden aan te beveelen, in dit billyk en vast ■vertrouwen, dat Hoogstdezelven eenmaal en eerlang, door een favorabel befiuit, de onzekerheden van den Suppliant en andere Officieren zullen gelieven te termineeren en denzelven niet kwaalyk te duiden, dat de Suppliant, aan wien geene misdaad geamputeerd word dan de Obediëntie van den wil en liet bevel zyner Souvereine Betaalsheercn, het effect van Hoogstderzelver toezeggen ten nadruklykfte en presfantfte reclameert.

Weshalven de Suppliant zich andermaal keert toe V Edele Groot Mog., eerbiediglyk en met die vrymoedigheid die een gehoorzaam Ingezeten betaamt, verzoekende, dat U Ed. Groot Mog. behangen moge den Suppliant, wegens de demisfie van deszelfs Posten, als Generaai-Major van de Infantery en Luitenant-Collonel effectief en Kapitein van eene Compagnie Granadiers, onder het Regiment van Hardenbroek, volledig te dedommageeren , voorts denzelven te guarandeeren voor alle gerechtelykes

ver-

Sluiten