Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M4 Verzameling fan Stukken betrekkelyk ut

dragt van zaaken, welke by de middelen van hf»f Rapport in de Pramislën van de voorfchreeven Refolutie voorkomende, zo ten opzichte van hun gedrag en denkenswyze in het gemeen, als voornaamelyk ten opzichte van de daadelyke waarneeming hunner Posten gevonden word: en zulks te meer, daar het naar het oirdeel van welgemelde Heeren Gedeputeerden, door meer dan eene omftandigheid by eene Memorie van den Advokaat-Fiskaal van Braband voorgedraagen, bewezen zoude zyn, dat zy in de behandeling van zaaken, hun Ambt concerneerende, de onzydigheid, welke hun hoofdpligt als Rechters moest uitmaaken, zouden gevioleerd hebben.

Eene voordragt Hoog Mogende Heeren! waaromtrent het nader onderzoek by U Hoog Mogenden, ingevolge het Advys van welgemelde Heeren Gedeputeerden zelve, vastgefteld, de Ondergeteekenden wel fchynt te mogen doen vertrouwen , dat U Hoog Mogenden dezelve nog geenfints voor bewezen hebben aangenoomen: maar eene voordragt ffogthands, waar door de Ondergeteekenden zich in hunne tederfte betrekking vinden aangetast, en waar van zy dierhalven niet mogen nalaaten, met al dien ernst, welke de verdeediging hunner eer van hun afvordert, de grievende hardigheid refpectueuslyk aan U Hoog Mogenden te reprefenteeren; met eerbiedig verzoek: dat, daar zy zich geene daaden noch omftandigheden ter werelt kunnen herinneren, waar door zy zich aan zulke verregaande misdryvén fchuldig zouden moeten reekenen, daar ook nimmer eenig vermoeden dienaangaande door iematit hunner mede-Leden, of door het Officie-Fiskaal aan hun is te kennen gegeeven , en daar de aequiteit van U Hoog Mogenden niet kan toelaaten , dat zy onverhoord verdagt gehouden , veel min veroirdeeld zouden worden, aan hun dienvol. gende de vifïe van de voorfchreeven Memorie en Bylagen, waarop de gemelde infimulatien fchynen te berusten, zal mogen worden geaccordeerd; ten

einde

Sluiten