Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£e Geleurtenisfen in 1787 enz. voorgevallen. 245

einde zy gelegenheid hebben mogen, om aan U Hoog Mogenden zodaanige elucidatien te doen toekomen , welke zy vertrouwen, dat meer dan toe. reikende zullen zyn, om hun van alle blaam in het bekleeden van hunnen Post volleedig te zuiveren.

Het is in dit rechtmaatig vertrouwen, datzy God Almachtig bidden U Hoog Mogenden te willen conferveeren in eene langduurige en voorfpoedige Regeering, de eere hebben zich met diep refueet t» noemen.

7s Hage, den &c.

U Hoog Mog. onderdaanige en gehoorzaame Dienaaren,

(was get.~)

W. van Laar. N. W. Hartman. D. J. Steyn I'ARVé.

L. E. van Eck.

No. 418. Publicatie van zyne Doorl. Hoogheid den Heere Prince Erf-Stadhouder, by welke de gemaakte verandering in de Regeering van de Stad Leiden word bekend gemaakt. In dato den 6 February 1788.

Wy Willem, by de gratie Gods Prince van Orange en Nasfau &o &c &c

Allen den genen, die deezen zullen zien of hooren leezen, falut; doen te weeten: dat wy in deeze bekommerlyke tyden niets meer ter harte neemende, dan dat de'refpective Steden deezer Provincie , onder ons Scadhouderfchap forteerende, mogen worden gebragt in zodaanige Ordre en Regeeringe, waar door derzelver rust en voorfpoed worden geftabileert; en ons, zo door de pubheice notcriteit als door den voordrsgt van Gedeputeerden der Stad Leiden , kennelyk zynde geworden, dat in dezelve Stad tusfehen de Regenten en Ingezetenen onderling, zodaanige dimdentie was^onc 3 ftaaa^

Sluiten