Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen, f3

deert by dezen, tot zulken profyte als naar rechten daar af fchuldig is te volgen. En word derhalven de eerfle Deurwaarder, of ander publiek Perfoon , macht hebbende Exploiclen te doen, geauthorifeerd, gelyk geauthorifeerd word by dezen, om z;ch als nog te vervoegen by den voornoemden Generaal-Major van Ryssel, en denzelven, van wegens de hooge Overheid, te apprehendeeren, en te brengen in goede verzekerdheid en bewaaringe by den Provoost van de Generaliteit alhier in den Hage, en, indien hy niet te bekomen of te vinden is, hem als dan dagvaarden by openbaare Edic« te, doende het Exploicl, met overzendinge van copie dezes tweeden Mandaments by befloten Misfive, ter zyner laatfter woonftede ; welk Êxploict, by u alzo gedaan zynde, wy van zulke kracht en waarde houden zullen, als of het aan zynen eigen Perfoon gedaan ware, behoudelyk den Gedaagden gevende zulken redelyken interval van tyd tusfchen beiden, dat het voorfz. Exploicr., gevoeg, iyk, ter zyner kennisfe komen mag, ons relateer rende uw wedervaaren in gefchrifte. Gegeven in den Hage den 15 April 1788.

(was geparapheerd)

C. S. van Lichtenberg, vt.

(Onder \ïon£)

Ter Ordonnantie van den Raad van Staaten,

(gecontrafigneerd) J. H. Mollerus.

Zynde ter zyde opgedrukt het cachet van den Raad van Staaten , in rooden ouwel, pverdekt met wit papier.

Uit kracht van den voorenflaande Mandamente zo is het, dat ik Ondergefchrevene Jan B 4 Bo>

Sluiten