is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo8 Verzameling van Stukken betrekkelyk m

„ raliteit, by alle bedenkelyke redenen, zal wor«; „ den getracht de Heeren Gedeputeerden van de" £n°V mc,£ v5? °verysfel ter Vergaderinge van ,, Hun Hoog Mogenden te induceeren, ten einde „ dezelven geliefden goed te vinden, dat by Hun " r° o8- M°genden gefchreven moge worden aan „ de Ritmeesters en Kapiteinen van de Compa" PT 3 JblDnen de voorfz. Provincie guarnifoen „ houdende, ten einde zy zich , geduurende de „ disientien, ten verzoeke, of op ordre van de „ eene of de andere der Partyen, niet zullen heb-j, ben te laaten gebruiken tot eenige feitelykheid ,, ot violeotie jegens die Leden van de meergemel. ,, de Provincie; en in. cas de opgemelde Heeren, „ door de voorfz. aan te wenden devoiren, tot het h gene voorfz. is niet zouden kunnen worden e&. ,, disponeerd, dat in zulk geval voor die reize , ,, om de voorfz. droevige ongelegenheid en den „ evidenten nood, zal worden gerefolveerd, gelyk „ in eumeventum van toen af aan wierd vastgefteld „ dat op den naam en van wegen Hun Ed. Groot „ Mogenden den Officieren van de Compagnien, „ ftaande op de repartitie van de Provincie, zoude „ voorden aangefchreven: dat, ten einde de Offieieren ten opzicht van hunnen gedaanen ééd en „ vermids de contrarie of discrepeerende bevelen, „ die dezelven, op den naam van de Heeren Staaten „ der voorfz. Provincie, van de twee distincte Ver» i, gaderingen zouden mogen ontvangen, niet geHeld zouden worden in eene bekommerlyke perplexiteit, ook inzonderheid, ten einde de ge„ vreesde feitelykheid en de verdere onheilen, die „ daar door onvermydelyk in den Staat zouden ont„ ftaan, mogten worden gepr.evenieerd; derhalven zy Officieren zich by provifie, geduurende de ,, voorfz. verdeeldheid, vermids den voorfz.nood ,, en ongelegenheid, niet zullen hebben te laaten *j gebruiken of misbruiken tot eenige feitelykheid „ of actiën van violentie, voor of tegen de eene of andere der voorfz. Partyen, of eenige Leden

m vaa