Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

N°. 1272. ExtraB uit de Refolutien van de Vroedfcbap der Stad Amjleidam, behelzende Hun Ed. 'Groot Achibaarheüens Advys ter Staatsvergadering van Holland ingebracht, over het intrekken der Commisfie als Profesfor Juris Civilis Romani nee non Hodiemi van Mr. Bavius Voorda, door de Ed. Gioot Achtbaar e Heeren Curateuren over 's Lands Umverfüeit binnen Leyden, en Burgemeesteren derzelver Stad. In dato den 2 April 1789. (*j

Commisfariffen van den Achtb. Raad, ingevolge ec ter voldoening aan de Refolutie CommisforiaaL van denzelve Raade van den i8den February dezes jaars, geëxamineerd hebbende een Rapport, den 3i(ren Ja> uary bevoorens, ter Vergadering van Holland uitgebracht, en door alledeLeden overgenomen, op een bericht van Curateuren over 's Lands Uriverfireit te Leyden, betreffende twee Requesten var: Mr. BAVirs Voorda , federt 23 jaaren Hoog. Jeeraar in her Roomsch en Hedendaagfche Recht aan dezelve Univerfiteit; als mede op een Misfive van Reflot en Senaat van voorfchreven Univerfiteit, zich bezw aaiende over zekere fuftenue van voornoemde Curafeuren; hebben gerapporteerd: dat 7y, by examen van de flukken ten dezen in deliberatie , hfidelt n bevonden, dat hier tweederleije qüestien geagiteerd wieroen. Vooreerst: of hét gedrag van den Profesfor Voorda omtrent den ééd op de Conftitutie dusdaanig was, dat Curateuren verplicht waren om hem te removeeren, waar van de Affirrnative door Cura'euren en de Negative door den Suppliant word g- fufiineerd, welke daar bv als een fubordinaate grond nog voegt een Paclum Con. ventum, het gene hy met Curateuren by zyne beroeping zoude hebben aangegaan. — Ten tweeden: of Curateuren het recht hebben, om Profesforen, zonder het geven van redenen te dimitteeren, waar

van

(*) Zie alle de (rokken tot dit onderwerp beboorenda 5n het X. Deel dc*c.- Vrrztnnelinge, Nv. 313 .. j-j. o§ yladz. 118 tot 178 ingefioten.

Sluiten