is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iro Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

aeurs dezer Vesting voor het overgaan van deze Stad zich eemg recht over de Schutteryen heeft aangemaatigd, maar integendeel, derzelver dienst noodig hebbende, daar toe door hem aanzoek by de Regeering dezer Stad wierd gedaan.

Maar gelyk de Poorters der Stad ;s Bosch, vólgens het 24 Artikel van hec Privilegium Trinitatis door Hertog Jan den derden aan voorfz. Stad in den jaare 1329 gegeven, verplicht waren net den Her. tog ter Heirvaart te gian, zoo hebben ook dezelve, na de innchtir.g der Schutteryen en omftandigheden van die tyden, met confent van deze Regeering de Hertogen ten dienst geftaan; als onder anderen in het beleg van Dordrecht onder Hertog Jan dek tweeden in den jaare 1304; mitsgaders onder Jan »en vierden en Vrouwe Jacob'a ten jaare 1424 in de belegeriüg en herwinnen van Brainein Henegouwen, alwaar de Bosfche Schutters hunnen moed en trouwe verzegelden met het bloed van omtrent zeven honderd gefneuvelden j gelyk ook voor Nymegen, Kuys en elders, onder de Hertogen Filips en Karel, blykende by een Privilegie aan de Schutterye den Handboog alhier den 12 Augustus 1495 verleend.

Hier door verwierf ook de Bosfche Burgery 1 van de Hertogen die groote en uitnemende Voorrechten* welke dezelve voorheen in eer en aanzien fielden

Hertog Jan de derde gaf reeds in dea. jaare 1329 aan dezelve het reeds gemelde Privilegium Inmtatts, ten aanzien vandebekwaame dienften aan hem, zyne Ouderen en Voorouderen,gedaan,onder beding nogthands by het 24 Artikel, dat dè Bosfche Poorters, benevens de andere Steden* ter heirvaart zouden moeten gaan.

Hertog AnThonis gaf aan den ouden Voetboog den 10 December 1408 zeker Privilegie: dat een Schutter, iemand onder het fchieten by ongeluk' kwetzende, ongemoeid zou blyven.

Welk Privilegie is geconfirmeerd dooi- Hertog Filips den 4 February 1451, met nadrukkelyké

by-