Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtsnisfen in 1787 enz. voorgevallen. 127;

maar vry algemeen was, en dat zyn oogmerk was precautie te nemen, in de tegenwoordige !, omftandigheden." U Ed. Mogenden zien derhalven daar uit al, hoe ras, hoe lichtvaardig, en tot welke nietigheden ü Ed. Mogenden Refolutie wordt geëxcendeerd. ' '

En hoe zeer wv onzen Bagynhof, of paradeplaats, of andere publyke plaatfen van Stads grond, tot eene weeklykfche exercitie des namiddags in het zomer faifoen aan de exerceerende Leden hadden konnen aanwyzen, hebben wy echter, om de* zelve aan geene verdere oppofitien wegens ioorteelyke pretenfe nieuwigheden te exponeeren, verkozen daar van af te zien, en daarom, op denadere inftantien van onze exerceerende Burgers, welkers iever zoo wierdt tegengegaan, ons verplicht gevonden, om voor dezelve eenen moestuin, tot een der Boomgaarden van de Schutteryen behoorende, van Stads wegen in te huuren, en tot eene bekwame exercitieplaats tot derzelver zonderling genoegen te adproprieeren.

In de Iaatfte plaats moeten wy, als geen gering bezwaar in ü Ed. Mogenden Aanfchryving, reflecteeren, dat daar by in het flot by verband van het voorige wordt gedeclareerd, dat de zorg voor de veiligheid, der Vesting is gedemandeerd aan den Gouverneur, en dezelve daar voor aanfpreeklyk is.

Indien, Edele Mogende Heeren! deze verklaaring ftond op haar zelfs, zouden wy daar tegens niets konnen inbrengen, maar dezelve volkomen moeten advoueeren. Het is toch buiten kyf, dac de veiligheid der Vesting tegen allen yyandlyken aanval van buiten, gelyk ook de confervaue van de rust en goede discipline onder het Guarniioen, alleen toekomt aan den Gouverneur, volgens zyne aanftelling en commisfie hier voor aangewezen. Nimmer toch, ten minften na de Reductie, heeft de Regeering zich daar over eenig recht aangematigd, maar den Gouverneur daar mede laten geworden na welgevallen. Maaf

Sluiten