Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ê3Q Verzameling van Stukken betrekkelyk ut

gekomen g daD 't welk onder de beftiering der goede Voorzienigheid, alleen tot nog toe, door de tracquiliteit en het geduld van die Leden van hec voorfz Genootfchap, met alle mooglyke zorgvul» digheid en menagemenc is voorgekomen ; doch waar uit echter, indien de Schutterlyke Leden yan het voorfz. Genootfchap by voortgang met de Schuttery'van h Hage, in het doen van deszelfs Schutterlyke dienften en wachten, zouden moeten vereenigd blyven, allerwaarfchynelykst de grootfte verwarringen en ongelukken te vreezen zyn.

Dat de Supplfanten vertrouwen dat al het zelve door U Ed. Groot Mogenden geenszins zal worden in twyffel getrokken, als Hoogstdezelven gelieven te confidereeren . aan den eenen kant, dat het meergemelde Genootfchap is bezield met gevoelens van hoogachting, eerbied en attachement, voor U Ed. Groot Mogenden en geheel en al is gedevoueerd ter befcherming der Vryheid, en van zynen wettigen Souverein, mitsgaders om op de krachtdaadigfte wyze het hunne toe te brengen , tot het doeD nakomen der befluiten, door ü Ed. Groot Mogenden tot welzyn van het dierbaar Vaderland reeds geno. men of nog te nemen; en aan den anderen kaDt, dat daarentegen aan U Ed Groot Mogenden op de Iiquidentfte wyze gebleken is, uit het oproerig, en met zoo veel ostentatiegeteekenden geprefenteerd, Request, door prstenfe Geconftitueerden van quafi 3162 Burgers en Ingezetenen dezer Plaats, waar onder niet alleen een zeer groot getal Schutters, maar ook het grootst gedeelte der Officieren, van de Haagfche Schuttery; dat de fentimenten van dezelve aan die van het voorfz. Genootfchap diametraal zyn geoppofeerd, als lopende de fentimenten van de Onderteekenaars van dat Request, en van hunne prEBtenfe Conftituanten, op Diets minder uit, als, om pp het yqetfpoor van het Declaratoir van Prins Willem van Oranje (met wiens Raadslieden hec voorfz. Request ook niet onduister fchynt te zyn geconcerteerd) de Refolutien van ü Edele Groot

Mo-

Sluiten