is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurienisfen in 1787 enz. voorgevallen. 229

de Staaten Plaatfen door de Kwartier-Schouren en Regenten zouden behooren te gefchieden, of door de gene die daar toe gerechtigd zyn. Hierdoor zouden de incönvenienten, welken, zoo als voorzegd is in het 3, 9, 10, 14 en 18 Art. van het Reglement liggen opgeiloten, worden weggenomen en geredresfeerd, en de aarde Kannen, Mingelen en Snellen, zouden ingevolge hec 4de Art. Van het zelve Reglement, kunnen en moeten worden gepegeld; het welk, voor zooveel des noods, by eene nadere Refolutie van Hun Hoog Mogenden zoude kunnen worden gelast. De Ondergeteekenden vermeenen, dat op deze wyze de ordres van Hun Hoog Mogenden op het ftuk van den Yk, even zoo wel, en zelfs vry beter, als thands dóór den Ykmeester zoude kunnen worden geëxecuteerd , zonder dac de goede ordre in de Meyerye daar door eepig nadeel zoude lyden; terwyl het gemeene Land daar by geene de minfte fchaade of prasjuditie zoude lyden, aangezien het recht om Reglementen en Wetten op het ftuk van den Yk te maaken en doen emaneeren , geheel en al Onverkort aan den Souverein blyft, en het (dit zy met verfchuldigden eerbied gezegd) geen onderfcheid maakt, of de Wetten van den Souverein worden geëxecuteerd door een byzonder Perfoon door den Souverein benoemd of aangefteld, of door Perfoonen door die génen benoemd of aangefteld, aan wien de Souverein in het algemeen het executeeren der politicque Wetten heeft aanbevolen en gedemandeerd, en aan welken het doen executeeren dier Wetten volgens 's Lands Conftitutien en Privilegiën, en volgens den aart en natuur der zaaken, competeeert. Want het is, zoo mén vertrouwd, eene geavoueerde zaak, dat hec doen executeeren van de Ordres en Reglementen op Maaten en Gewichten, het bekeuren van de Contraventeurs, en het ageeren tot dé Civile boe» tens, by de Reglementen gefteld, tot de middelbaare jurisdictie behoord, (blyvende de Criminee-

?3