Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen* 23?

r zeven fameufe Delinquanten, welke onder het gebied van den Koning van Pruisfen waren geapprehendeerd, doch op fpeciaal verzoek van Hun Hoog Mogenden aan den Hoog-Schout van's Bosch overgegeeven, en welke kosten intusfchen de ongelukkige Meyerye genoodzaakt is geworden, ver-

i mogens Hun Hoog Mogenden Refolutie van dea 28 Augustus 1769 aan de Stad 's Bosch te reftitueeren ; maar dat integendeel of de Stad van 's Bosch, die de Crimineele Jurisdictie over de Staaten Dorpen heeft , en uitoefent, of den Hoog-Schout, die de Crimineele boetens en breuken trekt, de kosten van Alimentatie en Detentie der Crimineele Gevangenen moeten betaalen en bekostigen.

Van de zyde van de Stad brengt men hier tenens wel in,

»>P.at de Stad eenvoudig de Crimineele Juris,, dictie heeft en uitoeftent ten nutte van de Meiij jerye, zonder daar van eenig het minfte voor„ deel te genieten, maar integendeel ten dien „ einde ten haaren privé lasten heeft een fpatieufè „ Gevangenis en Cipier, om de Gevangens te be„ waaren en te bezorgen; dat zy ook by het diri,, geeren van Crimineele Executie, het erigeeren „ van het Schavot bekostigd, en een vast tratte,, ment aan den Scherprechter betaald."

Doch de Ondergeteekenden vermeenen onder verbetering, dat zoo dra vast ftaat, dat die gene, die de Crimineele Juftitie heeft en uitoefFent, de

: kosten daar op vallende, moet draagen en betaalen, en geen questie kan vallen, of de Stad, dan wel de Staaten Plaatfen in de Meyerye, de Detentie- en Alimentatie-kosten .van Crimineele Gevan-

I genen, aldaar geapprehendeerd wordende, moeten betaalen; te meer, dewyl de Staaten Plaatfen aan de Uitoeffenaars der Crimineele Jurisdictie,

: voor het nut het gene zy daar van genieten, betaalen de Crimineele boeten en breuken; maar dac het een gefchil is tusfchen de Stad en den H00&,

; Schout, wie van hun beiden de Detenie- en Ali-

men-

Sluiten