Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is REGISTER der VOORNAAMSTE

van Hun Edele Gr. Mog. daar over. VII. 184. De Burger-Sociëteit te Zwolle voor gedisfolveerdgehouden. VIII. 16. De koe-pers van de huizingen en gebouwen gelegen in deftalverftraat, en in eigendom toebehoord hebbende aan de Vaderlajidjche Sociëteit ce Amfteldam, verzoeken aan Schepenen transport daar van. VIII. 34. Onder zekere voorwaarden geaccordeerd. VIII. 35 Buskruid. Dispofitie over het Buskruid, het welk door het Defenfie-wezen van Amfteldam, naar de provincie van Overysfel is gezonden. II. 162 JiuYSKES, (Mr. Gerrit) fubftituit-Schout, Dykgraav en Bode van Texel, begeeft zich op order van GecommitteerdeRaaden in Noord-Holland naar dat eiland. IX. 21. Wordt aldaar verregaande beledigd en bedreigd. IX. 22. Is verplicht het eiland te verlaaten, en geeft hier van kennis aan voorfchreevene gecommitteerde Raaden. IX. 23. Verzoekt by misfive aan gemelde collegie, zyne demisfie van Toorfz. bedieningen op Texel, met imploratieom eene andere fource van beftaan te mogen erlangen. IX. 28. Bekomt zyne demisfie; doch ten aanzien

om hem eenige andere fource van beftaan te procureeren , wordt gedifficulteerd. ix. 30

Buyzer (F. W.) tekent als Secretaris, zeker declaratoir van het gelegalifeerd genoodfchap te Delft. I. 84. Wordt gedetineerd en op de voorpoorte in's Hage gebragt; verzoekt onder de amnestie te worden begreepen,- en advis daar omtrent van het Hof provinciaal aan de Staaten van Holland. VII. 174. Wordt voor eeuwig uit de Stad Delft gebannen. VU. 250 Byland (De vice-Admiraal Lodewyk van) verzoekt dat de tot onderzoek van de zaak van Brest gedeligeerde vierfchaar uitderefpeftive admiraliteits-collegien, met uitfiuiting van de admiraliteit van Amfteldam , werde geannulleerd &c II.250 Byleveld, (Mr. Casparus) oud-Penfionaris der ftad Gouda , verdedigt zyn gedrag; voor zo verre hy door de Regeering van gemelde ftad van zyne bedieninge is ontflagen geworden , in eene memorie aan welgemelde Regeering by requeste geprefenteerd. VIII. 287. Redenen opgegeeven, welke hem, tot het doen van deezen flap, hebben gepermoveerd. ald. Inhoud van het request dooi

Sluiten