is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen. Algemeen register

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERSOONEN

in ZAAKEN. 83

den Koning van Engeland aangefteld als extraordinaris Ambasfadeur en Plenipotentiaris by deze Repu-

. bliek. IV. 315

Hartman (Mr. Nicolaas Willem) ordinaris Raad in den Raade en Leenhove van Braband, wordt door Hun Hoog Mogenden aangefchreeven van zich te onthouden van al-

. Ie deliberatien en befoignes welke in gemelden Raade zullen kunnen gehouden of gedecerneerd worden, ten opzichte van eenige zaaken, welke tot de zogenaamde patriotfche genootfchappen , vader, landfche focieteiten en exercitie genootfchappen

. betrekking hebben, of relatie met de troubles die in de laatfte tyden hebben plaats gehad. IV. 169. Is honorair lid geweest van het vrycorps in 5s Hage onder de zinfpreuk voor 't vaderland. IV. 173- Insgelyks contribuant in het vaderlandfche fonds. 'IV. 375. Ontvangt benevens drie zyner mede-Raaden eenen dankzeggingsbrief van de Regeeringe in 's Bosch, over derzelver equitabele pogingen by Hun Hoog Mogenden aangewend, tot handhaaving van de Brabandfcbe landrechten en privilegiën. IV. 225. Schryft bene¬

vens zyne drie mede-Raaden eene misfive aan Hun Hoog Mogenden met verzoek van vifie der befchuldigingen tegens hen ingebragt, waar op zy vertrouwen zodanige elucidatien te zullen kunnen geven die meer dan toereikende zuilen zyn, om hen van alle blaam in het bekleeden van hunnen post volledig te zuiveren. IV. 243. Hunne Hoog Mogenden betuigen in eene refolutie dat Hoogstderzelver intentie niet is geweest om genoemden Mr. Hartman aan directe en reeds geblekene partydigheid in de uitoefFeninge van zyn Rechterambt fchuldig te verklaaren &c»

VI. m

Hasebroek ( Gerrit Jan*) Provifoor van 't O. en N. gasthuis te Zutphen, die zich bereids eenen geruimen tyd buiten die ftad had onthouden , gefommeerd om binnen vier weeken te rug te keeren, by pcene dat terftond na exfpiratie van dat termyn de faïïo van zyne bedieninge zal wezen vervallen. II. 249

Hasebroek (Mr. Jacob Lodewyk) door de Regeeringe der ftad Zutphen ingedaagd. IX. 152

HASSELS (HÉNtoRIICWlLLEM)

ingezetene van Groenlo, wordt door het Hof van E « CeU