Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allerley zoorten van roemwaardige Kunsten waren. Ongevleid geibroken , en zonder hier de dingen met een vergrootglas te befchouwen, moet men die Landam het recht doen, dat zy van tyd tot tyd beruchte Mannen voornamentlyk in de Schilderkunst en in de compofitie van het Muficq voortgebracht hebben; Onverbeterlyk zyn ook hunne Letterkundige, byzonder de zulke, welke zoo over de Befpiegelende als Proefondervindelyke Wysbegeerte hunne Pennen hebben te kosten gelegt, gelyk onder dezelve de. zer dagen glansryk uitgemunt heeft, de nooitvolprezen en byna onnavolgbare Natuuronderzoeker Algarotti, welke na zyn zamenftel op de Newtoniaanfche Leest gefchoeit te hebben , vervolgens het gebruik van de Prisma in het vertonen der zeven hoofdcouleuren in een overheerlyk daglicht gefteld heeft: Zünterbach aan het voornaame oogmerk zyner uitlandigheid willende voldoen, verledigde zig dagelyks, om verzelt van Ludeman alle of verre de meeste van de fchrandere Geesten die Napels toenmaal verluisterde te gaan bezoeken, en verder zodanige Merkwaardigheden te bezien, voor oplettende, en onderzoekende Reizigers befchouwenswaardig zynde, gelyk men daar onder by uitnementheid begrypen kan, de Napolitaanfche Schilkerftukken,, en Fliïweeltrafieken.

Op één voormiddag kogt Zünterbach , daags voor zyn vertrek van Napels van een Vreemdeling die zeide van Genua te komen, en voorgaf na Roome te willen reizenvoor 300. Ducaten een voorraad van allerhande Kunst Inftrumenten, waar onder een 7ehscoop van een nieuwe fmaak , die alleen 500. Hollandfche Guld-ns bedroeg; De Genuees welke 'er deftig uitzag, en waarlyk aan zyn gelaat en manieren, één Man van eene gelchiktc opvoeding geleek, wist zich door de vlughe'd van zyn verftand zoo aangenaam by het tweetal reizende Onderzoekers te maken, dat Zünterbach bekoord over de aanwinning van zulk een volgeestig Reisgenoot , hem voorfloeg het middagmaal met hem te houden, zyn intrek voor dien Nacht in zyn Logement te nemen, en hem den aan volgende Morgen in de voorgenomen Landtocht naar Roome> waar heenen hy verklaart had zich ter verrichting zyner zaken te moeten begeven, te willen vergefelfchappen: Die voorflag na eenige bedenkelykheid (zoo naderhand bleek voor de Leus gemaakt) door de Inftrumentverkoper aangenomen zynde, vertrokken de drie Reizigers de volgende Ochtend heel vroeg te Paard uit Napels, hielden, hun ontbyt drie uren van die Stad, en kwamen

Sluiten