Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 30 )

te vergroten, beflooten gebruik te maken van een kunstgreep ,

die boven haare verwachting gejukte. Om hem in het net

te lokken, befpicden zy de tyd wanneer hy alleen uitging, en op een namiddag dat hy een wandeling buiten de Stad was gaan doen, terwyl Zunierbnch by een oud Vriend op het Middagmaal was gebleven , wierd hy ftapvoets gevolgt door een dezer looze Wervers die als een Abt verkleed was, en zeer goed Hoogduitfch en Latyn fprak ; Onderwyl dat Ludeman een poos lïil bleef Haan , om het nieuw gebouwd Lusthuis van den Prins van K * * in zyn oppervlakte te bekyken, ging de gewaande Abt hem met een ftatige Hap voorby, groete hem in 't voorbygaan heel beleeft, en vervolgde fteeds zyn wandeling even langzaam, tot dat hy op den afftand van ongevaar tien of twaalf fchreden van hem , plotzelyk aan de voet van een Boom als een Dood Menfch nederviei: Ludeman hier over verbaast, naderde uit meedelyden tot zyn byftand, vraagde wat hem fchorte? Myn Heer den Abt antwoorde in de Latynfche taal, dat hy niet wist, door welk toeval hy zoo fchieiyk bevangen werd, of wat hem deerde , maar fmcekte hem met een flaauwe ftem , hem in zoo verre de behulpzaame hand te willen bieden van hem in de Stad naar zyn Logement te geleiden. De verfchalkte Jongeling nergens geen vermoeden van kwaade gevolgen uit dit rechtmatig verzoek opvattende-, voldeed volvaardig aan zyn verzoek , onderfteunde hem onder den arm , en misfehien uit een verkeerde Eerzucht een blyk van zyne bedreventheid in de Geneeskunst willende geven, raade hy de Patiënt hem alvorens by de eerste Chirurgyn de beste te doen aderlaten , vermits het hem toefcheen een zoort van Be. j-oerte te zyn; De Abt volgde zyn raad, en liet zich ordentelyk eenige oneen bloed aftappen : Waar na Ludeman hem vervolgens met een Huurkoets na zyn Logement verzelde. Daar komende , vonden zy in een beneden vertrek iemand als een Officier gekleed , die hy voorgaf zyn Neef te zyn , en aan wien hy al ftamelende verhaalde het ongeluk dat hem gebeurt was ; Deeze bedankte toen feestelyk de bedrogen Lndman voor de dienst aan zyn Neef bewezen, verzoekende, onderwyl dat men den Abt in een ander vertrek na Bed bracht, of ten minste veinsde zulks te doen, de Eer te mogen hebben een glas oude Rhynfdhe Wyn uit de Kelker van zyn Heer Grootvader de Baron van Sprankel met hem te drinken :- Ludeman die in zyn Jeucht het druyvefap na zyn zeggen krachtig beminde, bewilligde gretig in dit vooritéJ,

en

Sluiten