is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkwaardige levens-beschryving van den waereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, vermaard philosooph, medicinæ doctor, en astrologist

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( k>5 )

had wetn te plaatzen, dat de Boer 22. Jaren lang zoo gezonde gebleven is als een Hoen. (gg)

De Dienstmaagd van een ryke hoogbejaarde Mevrouw even bui.» ten Amfterdam die zedert meer dan 36. Jaren Weduwe was, kwam Ludeman op een Morgen haar Water brengen, zeggende dat die Dame op fterven lag; Kom, kom Zusje, zeide hy na de Urinaal bekeken, en het Water met een onzinkbaar zout vermengt te hebben, w Mevrouw kan op die wyze wel driemaal daags fterven: De Meid ging heen, en kwam hem een .paar Uren daar na boodfchappcn, dat haar Mevrouw zoo goed als mors dood was. Ludeman deed op dit verhaal zyn Rytuig infpannen, en na hem van de benodigde zaken, die in zyn kraam te pas kwamen, voorzien te hebben , begaf hy zig daar meede in gefelfehap van de Dienstmaagd na de woonplaats van haar Mevrouw; By zyn aankomst vond hy de Slaapkamer van de oude Dame vol met Naburen en Bloedverwanten, welke het Ledikant van de gewaande Doode omringde, en waar van de laa'fte in hoedanigheid van Erfgenamen haar uiteinde met eene kunftige geveinstheid betreurde : Hy voelde aanftonds na de aderilag die ophield, en waar uit één Baartfchrapper uit de Buurt het volftrekt bewys wilde halen, dat die Dame volgens de regelen van zyn onbegrensde wetenfchap, levenloos was. Ludeman zonder hem.aan de grootfprakige denkbeelden van dezen waan wyze Barrebier te vergapen, opende een klein Vlesje gevuld met een zeker Chymicaale vocht, waar van men wil dat hy de vinding uit de Geleerde fchriften van den Stookkundige Paracelfus gehaalt zoude hebben; Daar van goot hy zeven druppelen in de 'keel van de voor dood verklaarde Dame, vroeg vervolgens om één Vuurtest met gloeyende houtskolen, 't welk hem gebracht zynde', ftrooyde hy na zyn zeggen, op het zélve een kostbaar Mineraal Poeder, die het ganfche vertrek bedampte, en door welkers krachtige reuk alle de gezonde Perzonen die 'er tegenwoordig waren, daar uit moefte vluchten: Na verloop van .0. Minuten , gaf de geftorven Mevrouw blykbare tekenen van Leven, en

haar

- Cgg) Alle deeze fraaye Vertellingen verwonderen wy o.nz in de' 8vo. Druk van de• Levenshefcbryving van Ludeman niet te vinden, daar den Autheur ter belchimpin" van zyn Held wonderlyke kluchjes die nimmer voorgevallen 'varen, heett te berde gebracht ; Dit doet my denken dat dezen Man niet- achter het reente geheim is geweest, maar flegts daar na geflagen heeft, als één Blindeman na ée Kouleuren.

O