Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 O

gen, welken ik, met betrekking tot het jaar 1785 , nopen-s dat onderwerp, bekwam, gaven myne vrienden de Planeeten my niet onduister te kennen, hoe het verder met het vloekgefpan tegen den Hertog van W * * V * * B * *, een Vout van een onopfpxaakelyk gedrag, en die zyne drie hooge waardigheden in de Republiek met, roem bekleed had, afloopen zoude,- ik heb, wel is waar, in vroeger tyd, zyn Hroscoop getrokken (*), en misfchien in het laatste deel van de voorzegging ten zynen opzichte gefeild gehad, trouwens het feilen is menschlyk,als her uit onkundigheid,en niet voorbedacht gefchicdt;maar daar ontbraken nogveele verzvvegene ©mitandigheden aan,die ik vervolgends, uit de geheimen van het Sterbeloop heb opgegraaven, en waardoor de 1'noode aanHagen, die zyne lnage vyanden tot zynen ondergang zullen fmeeden, wat nader bekend worden: ik flond verfteld Meesier trarchcus, voortekenen aan den Hemelkring te befohouwen, die het vloekgefpanfchap in zwarte kleuren kenfchetsten, en die de voorloopers waren van de ongunftige lotgevallen, welken dien Vorstlyken Voogd, door bekuiping van eenige fhoodaarts , in laater tyd , zal moeten ondergaan : zonder my in een wydloopige befchryving daarvan te willen, jnlaaten, zal het niet ongefchikt %zyn. hier optemerken, dat om deezen onfchuldigen Krygsbevelhebber. het eerfle flagtoffer van de Staatszucht te maaken, geen lasteringen noch valfche. betichtingen, ten zynen laste, zullen worden gefpaard ; men. zal zelfs , hoe kan het de. nakomeliugfchap gelooven! van• pligtverzuim in den Krygsdienst A ja wat meer is , van boog verraad, dat hy nimmer gepleegd, heeft of immer, pleegen zal. dien getrouwen raadsman vanNeêrlands.Lustap-. pel befchuldigenhet geen onbegrypelyk voor alle weldenkende verftanden moet. voorkomen , ter. verzwaaring zyner, onderdrukkingen, een bende van fortuinzoekende avantur.eis, omkoopen, om zyne papieren, door list of geweld, te ont-,

r 100'

(*) Zie tfRiuinpHZ»AAX. No. I. Pag. 4. en 5» dwar die, horoscoop te vinden is..

Sluiten