Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 dB veR-PLIctinc ter uitbreiding

vrcede, die van geene uiterlyke omfiandigheden afhangt, een rust, die door geene ondermaanfche lotgevallen kan geftoord worden. Het genoegen , dat de bewustheid van eene enkele brave daad, waar door 't geluk van onzen evenmensen bevorderd, of zyn ramp voorgekomen of afgewend wordt, aan den edelmoedigen verfchaft, is onvergclykelyk. De godsdienftige en deugdzame kent de wroegingen niet, aan de welken het hart van denondeugenden is bloot gefield. En hoe beftendig is zyn genoegen! Zo onverancerlyk als God zelve, op wiens natuur en beloftenisfen het zelve gegrond is. Geen onheil, geen verlies van rykdom, roem, of zelfs van de dierbare gezondheid kan hem waarlyk ongelukkig maken. Hy weet, dat het bellier van zyn lot in de hand is van hem, die alle dingen voor hem ten beste kan doen dienen. Treft hem de boosaardigheid zyner medeftervelingcn, hy beklaagt dezelven, maar vreest ze niet. Hy die de woede der zee beteugelt, en zegt, tot hier toe en niet verder , kan ook de boosheid zyner vyanden afwenden, ja zelfs tot zyn geluk doen medewerken : en al gebeurden de ontzaggelykfte veranderingen op 't gelaat der natuur, zo dat de aarde van hare plaatfe week en de bergen verzet wierden in het hart der zee, echter kan de vriend van God genist zyn , dewyl hy weet, dat de Heer der natuur aan hem op de tederfle wyze gedenkt, en midden onder de ysfelykfte verwoestingen hem niet uit het oog verliest, en eindelyk de dood zelve, hoe verfchrikkelyk ook voor al wat leeft, verre van zyn heil te verminderen, opent hem de deur tot zyn eindeloos geluk. Hoe gerust kan hy zyn lighaam aan de verrotting overlaten, daar hy verzekerd is, dat het zelve in de aarde gezaaid wordt om weder te ontfpruiten tot een leven van oneindigen duur. Hoe bh/moedig kan hy deeze

Sluiten