is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 BRIEFWISSELING TUSSCHEN DE

uitfpraak, Mynheer, zal by my en anderen meer gelden dan myne eigen gedachten.

IV. Onder het voorhof van den Tempel waren niet ilechts andere gewelven in eene zeer groote menigte, maar ook waterbakken, of Cisternen, waarin men het regenwater van het dak en voorhof verzamelde, en als voorraad voor een tyd van nood, of belegering, bewaarde. Voor zo veel men uit de overeenkomst met andere aanzienlyke gebouwen in Paleitina mag befluiten, wierdt dat water, naar deze bewaarplaatfen, van het dak des Tempels afgeleid door middel van metaalen gooten of afloopen, die rondom het dak waren, en die zig ontlasteden in metaalen pypen of buizen, die langs den vergulden Tempel naar beneden liepen: Uw oordeel zal voor my bepaalen, Mynheer, of dit alles geene goede afleiders moest maaken ? De aanlegger van het werk bedoelde inderdaad niet zulke afleiders te maaken, maar was alleenlyk bedacht om het water in de regenbakken te leiden; doch 'hoe dikwils (trekt zig het nuttig gevolg eener zaake verder uit dan de bedoeling medebracht.

V. Dat men in het Boek der Koningen niets van deze puntige vergulde Hangen op het dak van den Tempel leeze, heb ik in myn vorigen Brief toegeftaan, en dit ftilzwygen kwam my inderdaad zeer zonderling voor; Doch lieden bemerk ik, by gelegenheid van myn gemeld Collegie, dat het 9de vers des VI. Hoofddcels van het üfte Boek der Koningen hier toe waarfchynlyk zal moeten , althans kunnen, betrokken worden. Dit is byna het duisterfte, of minst bepaalende, vers van hetgeheele Kapittel, dewyl het woorden bevat, die anders niet in de bouwkunde voorkomen, of zo zeldzaam voorkomen, dat men geene gelegenheid heeft om, door vergelyking, de eene plaats met de andere op te helderen; zo dat wy onze

toe-