is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEEREN MICHAeLIS en LICHTENBERG. S3

fpiefen van den Tempel lieten verklaaren, of daar op toepasfen; Vuuren of lichten, die niet branden , op zulke plaatfen, daar men dezelve niet vermoedde, waargenomen , heeft men ten allen tyde aan bovennatuurlyke oorzaaken toegefchreven, daar in of gunftige Godheden erkend , gelyk in het dubbelde vuur aan de Scheeps-masten , of geesten gezocht, en het als merktekenen van begraven fchatten aangezien ; en het is ongetwyffeld noodig, dat men de vernaaien van Gefchiedfchryveren, die zig omtrent zulke voorwerpen door hunne verbeelding te verre laten vervoeren, wat befnoeije, en hunne Poëtifche voordracht naar de Profe-formulieren van het gezond verftand te rug brenge; men voelt die noodzaakelykheid te meer, als men bedenkt, dat de bedaarde, philofophifche , en nauwkeurige, musschenbroek , nadat hy den eerften flag van zyne vereeuwigde waterfles ontvangen hadt, aan den Heer de reaumur fchrcef, dat hy voor de kroon van Frankryk zulk een tweeden flag niet zoude willen ondergaan ; terwyl het evenwel uit die onvolkomen inrichting duidelyk genoeg blykt, dat het flechts een gemeene elektrieke fchok geweest is, zo als verfcheiden gezelfchappen zig uit vermaak, zelfs in fterker graad, laten geven.

Droog Marmer behoort mede onder de zogenaamde half elektrieke lichaamen, en leidt Hechter af dan, by voorbeeld, de Lava's, waaruit de gebouwen van den Carels-berg by Casfel beftaan, gelyk ik nog deze week daar de proef van genomen heb. Deze gebouwen zyn echter van den blikfern, zo als ik verneem, dikwils getroffen geworden, om dat het verheven koperen beeld van Herkules geene fpits, en met de hier en daar vastgehechte krammen geene andere verbindtenis dan door deze Lava's , heeft. Hoe wysfelyk zoude men derhaïven F 1 hau-