Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tydvakken der natuur. 235

. Ondertusfchen fchynt die groote Vloed , welke de Zwarte Zee kleiner gemaakt, en dezelve van de Kaspifche Zee afgefcheiden , heeft, door eene geweldige aardheving' veroorzaakt te zyn. Klein Afie was van ouds her aan zeer geweldige Aardbevingen bloot gefield, en de berg Chimaera in Lycie, en de Olympus in Phrygie, fchynen voormaals beiden vuurfpuwende Bergen te zyn geweest. Nu is het zeer natuurlyk, dat eene geweldige fchudding der Bergen ter een of anderen tyd het water der Zwarte Zee eene nieuwe opening gemaakt heeft, waar door deze Zee heeft begonnen met groote Honing te vloeijen ter plaatfe alwaar zy meer laagte vondt, en zodanig was toen zeekerlyk de bodem der MiddeUandfche Zee. Dus wierden de oorden, die te vooren droog geweest waren , onder water gezet, de toppen der hooge bergen alleen bleven zichtbaar , en deze wierden de eilanden van den Archipel ; terwyl de MiddeUandfche Zee door deze omwenteling ten minsten een derde grooter wierdt.

Men leest met eene foort van verbaasdheid dc Tyd. vakken der Natuur door den Heer de buffon opgegeven ; laat ik zeggen, aangewezen. Die verwonderlyke fehryver fchildcrt ons niet Hechts de gloeijende aarde; hy berekent ook, hoe, en wanneer, zy haare Spheroidifche gedaante aangenomen hebbe ? Ply berekent haare bekoeling ; hy voert de Zee over de aarde , en beackt de hoogde Bergen, geduurende duizenden van jaaren, met Zee en Mosfelen; Straks daar op werken de vuurbergen ; cn dorten ontzagchelyk groote holen, door de hitte uitgezet, of dooreen onophoudelyke brand vanbinnen geformeerd, plotfelyk in; Dc Zee vloeit naar deze haar aangewezene laagtens;Nu kan zy niet weder naar boven, hier zyn haare grenzen. De aarde, die door het over.

blyf-

Sluiten