is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DEN TREK DER DIEREN TOT HUN 2ELFB. 44i

ger, die onverdraaglyke gewaarwording, leert den Die» ren deeze gewigtige waarheid; en zy zullen dit gebod nooit overtreeden. Ten rechten tyde zullen zy alle dagen hun onderhoud zoeken, en wel dat geen, 't welk met hunne natuur meest overeenkoomt. Indien de dieren het eerfte voedzel, 't welk zy ontmoeten, zonder onderfcheid, te lyve floegen , zou 'er noodwendig,reeds in de eerde weeken der Lente, gebrek zyn aan eenige foorte van fpyzen; zommige dieren, althans de zwakftc, moesten van honger fterven: want in het vrye veld ontmoet men geene burgerlyke regeering; men zorgt aldaar niet voor de toekomftige nooddruft. Dewyl de bewooners van het woud niet in Maatfehappyen leeven, wordt 'er geen onderzoek gedaan, of zommige leden gebrek lyden, of niet. Elk gebruikt wat hy vindt. De wederzydfche liefde is een fieraad van edeler Zielen, dan van die der dieren. Welke verwoesting, welk een gebrek zou zich dan, reeds in de Zomermaand, doen gevoelen , indien niet de Schepper de Maag zo wel als de uitwendige deelen, by ieder klasfe der dieren, zodanig hadde ingericht, dat tfezelve flegts zekere foorten van voedzel kan vertceren, tot welke eene andere in 't geheel geenen trek heeft; indien hy niet de geheele Natuur in zekere wyken verdeeld , en aan elk geflagt, om zo te fpreeken, zyn afgemeeten plek gronds hadde aangewcezen? Ten aanzien van de Infekten gaat deeze aanmerking zo algemeen en zeker door, dat men dc gewasfen cn planten tot zekere Klasfen gebragt heeft, op welke zich ieder foort dezer merkwaardige dieren onthoudt. Alleen ontmoet men onder de vogelen eenige zwaarigheden: althans weet men met geene volle zekerheid , wat fommige foorten van dezelve liefst eeten. De viervoetige dieren, egter, leeven deels van aardge-

vvas-