is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT HUN ZILFSBEHOÜB. 443

in den Wonstyd zekere wildheid aan, dewyl alsdan hun bloed , door eene ongewoone hitte, kookt en een ongeregelden loop aanneemt. Die van de Natuur met Wapenen zyn bedeeld, worden dan zo onverzaagd, dat zy op menfchen en'dieren , die hen ontmoetten, aanvallen, en hen, wanneer zy zich niet door de vlugt kunnen bergen, dooden. 't Is bekend, dat de Herten, in deezen tyd, onder elkander doodlyke gcvegten houden. De Kampioenen gaan zo moedig op eikanderen los, dat men het klapperen hunner hoornen, op den afftand van een vierendeel uurs, kan hooren; zomtyds vindt men eenigen verflagenen op het Slagveld liggen. Ten tyde van deeze wildheid , inzonderheid in den morgen en avond en by dampig weder, vervullen zy het bosch met een doordringend gehuil, en waarfchouwen hierdoor den Jaager en den Landman, om zich niet in het gevaar te begeeven, van door hen in hunne woede verfcheurd te worden. Geweldig raazen en tieren de wilde Zwynen, in den tyd, als zy die teeldrift gevoelen. Het oude Ever, door het kookend bloed verhit, gaat, met een ontzagfyken moed, zynen medeminnaar te keer. Zy grypen elkander aan, ryten met hunne kromme cn uitlteekende flagtanden het lichhaam - van onder op , en brengen niet zelden elkander over en weder doodlyke wonden toe. De overwinnaar laat zynen overwonnenen vyandop de plaats liggen, en fpoedt zich om zyne eigen wonden, tegen den fchors der boomen of in een flykerigen grond, te wryven. Door deeze natuurlyke pleister wordt de opgereeten wonde geftopt, de bloedftorting geftild, en de wonde geneest zo voorfpoedig, dat de huid van het oude Everzwyn, 't welk dikmaals zulk eene kans gewaagd heeft, door de menigvuldige naadeu ten laatden in een ondoordringbaar harnas verandert.

NATUURK. I. D. Ef