Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den vondel als dichter. 5*5

De Gysbrecht is vol van heerlyke befchryvingen, uitnemende vcrgclykingen,en waarc k^P'jJ fchen hart. Bekend is de Rei der Amfterdamfche Maagden wegens de kortheid van zinuitingen en kracht van uitdrukkingen. Wy zullen alleen de volgende vaarfen wegens Gozewyn en Klarisfe, waarm hy zo keung lchü dert, kortheidshalve bybrengen: Hy fcheen een Zon gelyk en zy de klaere Maen; Al d'andren Starren, die met vreught ten reije gaen, En juichen om dees twee, daer zy haer' glans mt fcheppen. Men zaghze naulyks iets dan kuifche lippen reppen. Maer Hacmftee vaert hem toe met opgeltroopten arm, Beklad en root, en van Kristynes bloet nog warm, En vat hem by den baert met d'eene, met den degen Gereet in d'andre hant, bebloet cn bloot. Toenftegeh De Nonnen op, en geen , hoe Ijeflyk van gemoedt Die geen leeuwin geleeck, wanneer ze brult en woedt, Dewyl de Jaeger 't nest wil plondren cn beroven. Zo kwam oprechte trouw en eedle gramfchap boven, Zy woriMen een wyl. Klaeris zet voet by voet, Omarremt Gozewyn, omringd van haeren ftoet. Wie zou dat gryze hoofd'een hair bezeeren konnen, Omheint met eenen muur van kuifche en eerb're nonnen, Geftrcngelt arm in arm?

Maar is hy hierin uitmuntend, hy is ook de groote man in gepaste Byfchriften.

Op de Afbeeldinge van mas aniello.

Zie Mas Anjello hier in prent voor elk ten toon; Die van de vischbank klom op 's Konings hoogen troon , Het kitteloorig paard van Napels holp aan 't hollen, En, op zyn Phaëton's geraakt aan 't zuizebollen,

Kk 4 1X1

Sluiten