is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERZOEKER LINN^EUS. Soy

derhieÜ een uitgebreider! briefvvisfeling; een ieder be« vlytigde zich om hem van zyne gedaane ontdekkingen berigt te geeven en zyne verfameling te vermeerderen. Veele Vorften deeden hier toe het hunne. De laatfte Koninginne Weduwe en de tegenwoordige Koning van Zweden gaven hem de uitgelezenfte bewyzen eener oprechte achting. Hy was te grootmoedig om zyne tegenftreevers te antwoorden of te wederleggen, en nooit is een Syftema zo algemeen aangenomen geworden, als het zyne. In den jaare 1747 wierd hy tot Lyfarts van den Koning benoemd, en in den jaare 1753 wierd hy Ridder van Noordftern, en in 1757 tot den adelfland verheven. In den jaare 1776 bedankte hy voor zyne plaats met toeftemming van den Koning, die hem een dubbeld jaargeld gaf, benevens twee goederen voor hein en zyne kinderen. Dezelfde edelmoedige Monarch liet ook na zynen dood een gedachtenisteeken oprechten, aan welks eene zyde het borstbeeld van linn^qs en zyn naam ftaat; aan de andere zyde ziet men Cybelc in een neerflagtige houding, en van dieren en planten omringd, met een Latynsch opfchrift en de tydteekening van zyne dood , d. X. Jan, MDCCLXXVUL Ook was zyner gedachtenis nog eene eere bewaard , die nog geen geleerde te beurt was gevallen. Dc Koning namelyk betreurde in zyne aanfpraak aan de laatfte Vergadering der Stenden het verlies dat Zweden door den dood van linn/eus geleden had. Men begrypt ligt, dat 'er geen Genootfehap der wetenfchappen was, hoe talryk dezelve ook zyn mogen, dat hem niet tot haar medelid had aangenomen. Zo wel in zyne jonger jaaren, als tegen liet einde van zyn leven , was hy aan verfcheidene zwakheden onderworpen. Hy kreeg in den jaare 177Ó een beroerte, waarop eene verlamming en een geheel

ver-