Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VROEGEN DOOD VAN NUTTIGE MENSCHEN.

fchuuwing voor den zorgeloozen beuzelaar, die met bloemen bekranst rondom het graf huppelt, em ernftig op zyn waereldlyke belangen te denken, en hem door 't gedenken aan zyn eigen dood waarlyk verftandig te maaken. Maar kunnen deeze treffende zegeteekenen des doods ook niet dienen om ons los te maaken van een al te fterke verbintenis aan eenigen onzer Natuurgenoten , wanneer wy in hun eene meer dan gemeene voortreflykheid ontdekken ? De Staatsman , die een volk beftuurt, de Held die hetzelve verdedigt, de Leeraar die het ondervvyst, zyn echter niet meer dan menfehen. De vruchten, die wy van hunne bekwaamheden plukken , zyn zegeningen, die de Voorzienigheid in haare gunst aan het menschdom fchenkt. Deeze verliest men echter te dikwils uit het oog, terwyl wy aan geene gehegt blyven. Worden eenige deezer banden nu ert dan onverwacht los gerukt, dan ontwaken wy uit die fluimering. Wy zien dan hoe weinig wy kunnen ftaat maaken op de duurzaamheid van iets dat fterfelyk ij. En wy leeren dan meer onmiddelyk optezien naar den eeuwig levenden God , die by alle veranderingen van dit kortftondig leven altyd dezelfde blyft, die alle onze lotgevallen beftuurt, en, hoe ongemerkt ook, aan zyn algemeen oogmerk ons geluk en dat der menfehelyke maatfchappy doet medewerken.

B5

Sluiten