is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR DE VUUR-MACHINE VERKLAARD.

77

drongen waasfem ontlasten kunnen. Dit is waarfchynlyk de oorzaak, waardoor Napels tot hier toe behouden is gebleven.

Byaldien ik myne opheldering duidelyk genoeg heb voorgedragen , moet elk oplettend Lezer , na dezelve wel gevat en'doorgezien te hebben, byna van zelf op het denkbeeld komen , dat men, zo het mogelyk zy diep genoeg in de aarde te graven om tot het gewelf der ketels, of holligheden, waarin de waasfem vervaardigd wordt, of tot de galeryen, of derzelver famenlopende gangen of takken te komen, deze putten zo veeIe ontlastbuizen zouden zyn, daar de dampen zonder geweld en zonder nadeden te veroorzaaken , zouden wegvliegen , en die eveneens werken zouden als die buis, in de Vuur-machine, welke door een klap met eene drukkende veer van boven, wordt gefloten gehouden, dog waar in de waasfem die klap opligt en ontkomt , zo dikwils 'er zwaarigheid zoude zyn , dat de al te gedrongen waasfem alles verbreken en vernielen zoude; met dit aanmerkelyk verfchil echter, dat deze gegraven putten eene bedendige onbelemmerde ontlasting voor de al te gedrongen waasfem zouden verftrekken , zonder ooit door eenige beletoorzaak geftuit te worden, en dus de beveiliging volkomen maaken zouden. Men zoude deze ontlasting-buizen moeten graven in de landen, die van Napels gemeenfehap hebben met den Vefuvius , en men zoude haar door middel van gangen of galeryen gemeenfehap met malkanderen kunnen doen hebben. Zo deze putten en deze galeryen de takken, of flechts één tak, van gemeenfehap der onderaardfche ruimtens, waarin de damp of waasfem geformeerd wordt met de holtens, boven welken

Na-