is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR DE VUUR-MACHINE VERKLAARD. ~Q

die daar het voorwerp van zoude zyn; dewyl het hier de zaak is om de fchoonfte en volkrykfte flad van Italië voor eene volftrekte vernieling te bewaaren.

Men werpe my de onmogelykbeid niet tegen om diep genoeg te kunnen graven: Ik erken dat de fornuizen of ketels waaruit de dampen voortkomen op zeer verfchillende dieptens daan, en dat ook de kanaalen, waarin die waasfem dringt, en de takken die daar gemeenfehap mede hebben, geenzins even hoog en zelfs dikwils zeer diep zyn, dog men kent putten, die tot meer dan duizend voeten diepte zyn uitgegraven, en onderaardfche gangen op die zelfde diepte onder de aarde, in 't fteenkoolmynen voortgezet, waaruit het water door middel van Vuur-machines wordt opgepompt, dewyl het zonder dat onmogelyk zou zyn dien arbeid te achtervolgen. Kostbaar zou deze onderneming vallen, dat is zeeker, dog de ingezetenen van Napels en der omliggende ftreeken zouden zig ongetwyfeld met gewilligheid , ja met vermaak, onderwerpen aan eene belasting, welker opbrenging eeniglyk gefchikt zoude zyn, en inderdaad ook niet anders gebruikt zoude moeten worden dan om hunne onmiddelyke beveiliging niet Hechts ten opzichte hunner losfe en vaste bezittingen, maar zelfs van hunne perfoonen en die van hunne vrouwen, kinderen, en allen die hun waard zyn, te verzeekeren; En men zoude den last van zulk eene fchatting zelfs merkelyk kunnen verminderen, ja, wanneer alles eens recht aan den gang zoude zyn, misfehien geheel, of ten grooten deele doen ophouden, indien men het water, het welk door Vuur-machines uit de putten aanhoudend zoude opgepompt moeten worden, bezigde niet flechts om de landeryen te befproeijen , maar ook om verfcheiden molens te doen werken, en dus verfcheiden Fabrieken , of Tafrieken

door