Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALS ESN UITSPANNING GEBEEZIGB. Igl

deeld wordt,en vervolgens het voordeel aanwyzen dat dezelve kunnen te weeg brengen. Ik twyfel zeer of iemand, die fmaak en oordeel bezit, overtuigd kan wezen , dat de Letteroefeningen , als een uitfpanning gebezigd, in hunne natuur en gevolge voor zodanig een Beroep nadeelig kunnen zyn. En egter fchynt het gevoelen by zommigen vry algemeen te zyn, dat zodanige bezigheid, meer dan eenige andere, aanleiding tot tydverzuim geeft, en te veel voorraad van onzen geest, van onze verftandelyke vermogens vordert , om daar van een genoegzaam deel tot waarneeming van ons beroep over te laaten. Wanneer nu onze nalatigheid in 't zelve, wanneer ons gedrag, onze redenen blyken gaven, dat wy ons beroep in de Letteroefeningen verwaarloosden , dan was dit gevoelen billyken wettig, maar, wanneer men in 't oog houdt, dat men de Letteroefeningen Hechts als een uitfpanning gebruikt, dat die uitfpanning altoos ondergefchikt aan ons beroep, en dit de hoofdzaak blyft, wanneer de Schryver de Redenaar in den Man van bezigheid ^ vergeeten wordt , en onbekend blyft ; dan moet dit vooroordeel by een verftandig man fchielyk verdwynen, en dan zal men ons even ligtelyk infehikken, dat wy ons, na den arbeid onzer bezigheden, in de Letteroefeningen verlustigen, als of wy ten dien einde ons van het fpel, de muziek of eenig ander onfchuldig vermaak, bedienden. Iemand die de Letteroefeningen tot zyn uitfpanning bezigt, wordt tevens onderfteld, een man van oordeel te weezen. Maar iemand die daar toe meerder tyd, meerder vermogens befteedt, dan zyn beroep lyden kan; die het zelve in die zoort van uitfpanning verzuimt en verwaarloost; zodanig een verftaat zyn wezenlyk belang niet,en houdt dus op een verftandig man K 4 te

Sluiten