Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152 de nuttigheid der letteroefeningen

te zyn. De misflag fchuilt dus met.in-den-aart der uitfpanning, maar in de wyze van gebruik. - Iemand die zyne verdandelyke vermogens zoodanig in dë Letteroéfeningen verfeilt , dat by weinig, of niets over, houdt tot het vvaarneemen van zyn beroep, en zig in diervoegen daartoe buiten daat ftelt, handelt niet-minder onbezonnen, dan. iemand die door eene ongeregelde levenswys, zyn .gezondheid verwaarloost. 'Die mi om 't misbruik van 't vermaak, het vermaak-zelf in allen opzigte zou afkeuren, .zou alle verkwikking aan 't menfchelyk leven moeten ontzeggen. Maar is'.'t niet veel eerder te vmvagten dat iemand, die uit eene geregelde eerzucht, de Kunsten en Wetenfehappen tot eene uitfpanning oefenr, ook dezelfde eerzucht toteen drangmiddel voor de bchoorlyke waarneeming .van zyn beroep zal doen dienen, en daarin des te meerder zal tragten uittemunten, naar mate hy in dc Letteroefeningen vordert. Want hoe wanvoeglyk zou hem pasfen de glorie van uitmuntend in de geleerdheid te zyn , .wanneer hy in zyn hoofdzakelyk beroep aehterlyk bleef! Zoo iemand zou beter doen om, of van beroep, of van uitfpanning, te veranderen.

't Ontbreekt ons niet aan voorbeelden van vermaarde Mannen.,die, by 't waarneemen van dc gewigtigde posten, de Letteroefeningen niet alleen voor hunne uitfpanning gebezigd, maar tevens in dezelve uitgemunt hebben, zonder dat hunne hoofdzakelyke bezigheden daardoor benadeeld of verachterd werden. Lieden die ervaren zyn in de fchriften der Ouden, weeten, dat xe■nophon niet minder vermaard door de bekende aftogt der tienduizend Grieken , die hy zelf zoo treflyk beschreven heeft, dan door zyne fchriften; niet minder een groot Veldoverde, dan een groot Wysgeer en His-

to-

Sluiten