is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN 'T ALGEMEEN OP ONS GELUK. £01

beminde ftudie! Wie zich hier in heeft geoefend, en de zaaken, welke daar toe behooren, met duidlykheid, in den gewoonen Volkstoon weet te verkiaaren, is, zoo lang die mode duurt, aangenaamer, dan hy, die kundigheden van een ander foort bezit.

Andere kundigheden daarentegen , genieten eenen beftendig blyvenden voorrang in de famenleeving. Zulken, welken men in het doorreizen van vreemde Landen opdoet; of anderen van Konstwerken; Anecdotes van perzoonen, die in de politieke of geleerde wereld eenen naam verworven hebben; inzonderheid kennis met de Hoven, met het privaate leeven der Vorsten , en van hen, die groote rollen fpeelen; met de naauwkeurigfte omftandigheden der Politieke Gebeurtenisfen; ■ eindelyk Anecdotes, Schilderingen, voorvallen uit de plaats zelve, waar men woont, en uk dien kring der gezel, fchappen , waartoe dat geene,waar in men zigbevindt, mede behoort : dat zyn de onderwerpen , welken in het algemeen de nieuwsgierigheid wekken; «en wie hier in ryk is, zal den Man van grooter verdand en dieper inzigten, maar van weiniger verbindtenisfen met de wereld, aan onderhoud, en dus ook aan aangenaamheid, overtreffen.

Het laatst genoemde onderwerp, fchoon oppervlakkig befchouwd het minst gewigtige , houdt de groote en kleine wereld evenwel het meest bezig. Alle gefprekken worden eindelyk verveelend: maar verhaalen, gefchiedenisfen , oordeelvellingen over de perzoonen, waar mede men omgaat, of omgegaan heeft, deezen zyn altyd welkom. Zy dellen niet alleen de nieuwsgierigheid, maar ook de hartstochten te vreden. Men bemint den eenen, en haat den anderen: men is jegens allen meer of min yverzugtig. De zwakheden van deeze onze naaste Na-

buu-