is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 't algemeen op ons geluk. 203

gelooven kan, dat zyne achting by den tweeden, en derden 'er mede van afhangt, of de eerde hem bewys van de zyne toont ; deeze moet of een fterken en kloekmoedigen geest hebben, om zich boven alles,wat niet in zyne macht daat, te verhellen , of bewust zyn van zyne hoogere verdienden, wanneer hem deeze verzuimen , (welken by zulke omdandigheden meer het aanzien van verachting hebben ,) niet treffen zullen. Zulk een zal zelfs fomtyds in de verzoeking komen, om te begeeren , het geen hy niet vorderen kan , en om zyne onvergenoegdheid te laaten blyken , wanneer men aan zyne ingebeelde perzoonlyke verdienden niet wil toedaan , het geen hem, naar zyne uiterlyke omdandigheden , niét toekomt. Maar het koste nu aan zyne eigenliefde zoo veel als het wil ; is het toch voor hem, die aandeel aan de algemeene gunst en achting wil hebben , terwyl hy nog niet in 't bezit van dezelven is, voldrekt noodzaaklyk, om dat geene,wat de wereld hem inwilligt, met dankbaarheid en tevredenheid aan te neemen; niet te morren over het geen zy hem ontzegt; niet met geweld te eisfehen, het geen zy hem niet vrywillig toedaat. Dit ziet de ryke aan als den plicht van den armen, aan wien hy weldaaden zal fchenkenren de aauzienlyke kteslc, als de plicht van den onbekenden, wien zy uit bet dof zal opbeuren.

De overeendemmingen van de ISghaamlykc wereld met die der geesten zyn ontelbaar. Deeze ovcreendemmingen tusfchen het aanminnige in de Icvcnlnoze natuur en het bcminirvaswanrdiM in den Mensch , trof my eens op eenen der lehoonde Zomer-A vonden, in eenen heerlyken dreck van nyn Vaderland, zoodanig dat ik niet kan nalaaten, om mynen Leezeren befchouc •win gen mede te deelen, welken over het onderwerp,

wysbeg. II, D. O waar