Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 OVER ZEKERE ONDERSCHEIDENE FIGUUREN DIE

laden is: men kan deezen ook door middel van lighaamen , die men door vvryving geëleetriceerd heeft, doen ontfjaan: zo dat, als men eene glazen huis, die door wryving eene Heilige kracht bekomen heeft, voor een korten tyd op de lakplaat houde, en de lakplaat vervolgens bcpoedere , 'er verfcheide figuuren ontdaan , meer of min overeenkomende met die, welken wy by de voorgaande proef befchreeven hebben, en in Fig. VI. A zyn afgebeeld. Als men dit met eene lakftaaf verricht, welke door wryving ontkennend geëleetriceerd is , zl zal men op verfcheide plaatzen van de lakplaat kleine ronde vlekken waarneemen. Dat nu by de aanraakiug van de glazen buis of lakftaaf de figuuren maar op enkele plaatzen van de lakplaat zyn, moet men toefchryven aan de gebrekkige aanraaking, en de niet geleidendheid der Iighaamen, welken aan de lakplaat gehouden worden, waar door alleen die punten of gedeeltens van dezelve' welken met de lakplaat in aanraaking zyn, en geene anderen, hunne Electriciteit aan de lakplaat kunnen meededeelen.

Men kan nog op eene andere wyze, van eenhghaanl, dat alleenlyk door wryving geëleetriceerd geworden is' de onderfcheide figuuren op de lakplaat voortbrengen: men plaatze zig op eene vryftellende bank , wryve 'eene glazen buis met de hand, en raake vervolgens'met den vinger op een lakplaat, welke men hier na bepoedcre. Daar de wryver de tegengedelde kracht van het gewreevene lighaam aanneemt, en het glas door deeze wryving ftellig geëleetriceerd wordt, zo zal men foortgelykefiguur zien ontdaan als 'er na de aanraaking met den knop van eene ontkennend geladen Hes wordt voortgebragt; welke wanneer de lakplaat, die men heeft aangeraakt,afgezonderd geweest is, overeen zal komen met Fig. J.B. doch

wan-

Sluiten