Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WETTEN NIETS VAN DEN KINDERMOORD? 447

het alleen by eikanderen zyn, zou toch niet genoegzaam zyn; anders ftond het ieder aartig en listig meisje in haar vermogen,om een jongeling, die niet ongevoelig was en daar zy zin in had, tot haaren man, en dat nog daarenboven, op den koop, tot vader van een vreemd kind, te maaken. De eed der klageresfe zal men, hoop ik,niet als een bewyswillen aanneemen (omtrent zo als de Engelfchen by geweldige verkrachting) : en dus fchiet 'er niet over dan den beklaagden den eed opteleggen. Dit was zekerlyk by de Israëliten genoegzaam geweest , een volk dat van ouds zeer huiverig voor den eed was, (by wien God nog daarenboven door Mozes zulke fchikkingen gemaakt had,dat een meineedige wegens zynen meineed al zyn leeven zyn geweeten bezwaard vond, tot dat hy denzelven, zonder daardoor eerloos te worden, bekend en herroepen had, Mof. recht 5 deel §. 256. bl. 216-236.) en waar eenongelyk huwelyk geen fchande was, waar ook de bloedverwanten daartegen niets konden inbrengen; doch by gantsch andere omftandigheden kan men niet anders verwagten dan dat veele met recht befchuldigden zich vry zouden zweeren , wanneer het niet op onderhoud voor het kind, maar ook op trouwen aankomt, en dan was de arme verleidde 'er nog erger aan, en de meineed zou eindelyk, tot een onuitfpreeklyk nadeel van den rtaat, onder de nationaale zeden behooren, even gelyk reeds helaas de eedbreuk by beloften en toezeggingen een dagelykfche en in de oogen der menfchen vergeellyke misdaad geworden is1*

Doch het ergfte is dat by het tegenwoordig daaglyks afneemen der huwelyken, en de gelykheid van rang die thans het huwelyk vordert, zulk een recht de zeden der fexe zeer zou verbasteren. Wat had het meisje,

WYSBE G. II. D. Gg dM

Sluiten