Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<5j2 GODS GROOTHEID IN DE

tot aan de voleinding der eeuwen zullen leeven, allen opgeflooten in hunnen eerften ftamvader; — elke eikel aan den eerften eikenboom, die de wenk van den Schepper deed opgroeijen , zwanger van de onmeetbaare bosfchen, die geheele landfchappen befloegen, en van alle de talryke vlooten en de trotfche gebouwen, die ooit van eikenhout vervaardigd zyn; —geheele gedachten van dieren , van vogelen en visfchen opeengepakt in de baarmoeders van de eerde hoofden hunner foort; — de onverbeeldelyke voorraad van koorn, die zo veele eeuwen lang over de geheele aarde het menschdom fpyzigde, opgefloten in den kleinen oogst van halmen , die zich voor de eerfte menfchen opdeed. De rekenkunst waagde het eens om deezen weg optefporen, en ontdekte , dat men, om 't getal der zaaden van fommige foorten, die op deeze wyze in haar moederplant moeften ingefloten zyn geweest, enkel op 't papier te ftellen, een reeks van 17000 cyferletters zou nodig hebben. Hier begeven ons alle vermogens van nafpoorïng en verheel, ding; hier verzinken wy in ons niet, en moeten, by'tbedenken der diepte van wysheid en magt in God, die aan deeze kleine wezens beftaan gaf, en wiens kennis hunne wyze van beftaan doorziet en beftiert, met verwondering uitroepen : onpeilbaar en onbegrensd!

En hoe luisterryk verheffen zich deeze eigenfchappen van God , wanneer men de beuzelachtige werken der menfchelyke kunst met de kleinfte werken der Schepping vergelykt! Deeze, hoe zeer zy ook op zich zelf onze verwondering mogen verdienen, zyn beuzelachtig in vergelyking van de goddelyke kunst, die zich in de kleinfte zyner werken doet uitmunten, het zy men op den trap van kleinheid, of op de fchoonheid en volmaaktheid deezer kleine Schepfels, zyn aandacht vestige. Ik kan myn onderwerp niet verlaaten zonder eenige

voor-

Sluiten