is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8<5o

CAREL DEN XIIDEN ALS

deezer onderneeming zelfs by den besten voortgang reeds zo akelig , hoe vreeslyk moest haar dan de gedachte van mogelyke ongevallen maaken ? Een gering verlies , dat anders ligt te herttellen was, moest een beflisfende kataflrophe worden voor een leger of wapenplaats, die in een woest land aan ieder mogelyk toeval ten prys gegeeven was , en geen uitkomst te wachten had. , In plaatze van zo vee'.e zwarigheden doldriftig tegenteftrccven , en zo veele hindernisfen te keer te gaan, bood 'er zich natuurlyk een ander plan aan, dat zich terltond van zeiven zou gefchikt en ontwikkeld hebben , namelyk door Lyf- en Ingermanland recht op Petersburg los te gaan. De Zweedfche vloot en de nodige transportfcheepen konden de Armée langs de kust der Oostzee vergezellen en ze van levensmiddelen voorzien. Rccrutcn en andere noodwendigheden konden haar, het zy te fcheep of doorFinland, aangebragt worden , terwyl de Koning zyne fchoonlte Provinciën dekte , en digt by zyne grenszen bleef. De uitflag was glorieryker geweest, en de grootfte wederwaardigheden konden hem nooit in een wanhoopigen ftaat brengen. Maakte hy zich van Petersburg meester, zo vernielde hy de nieuwe (tichtingvan den czaar, Ruslands oog op Europa was gelooken , en de eenige band , welke dit Ryk aan het by ons bewoonde deel der waereld hechte, was verbroken.

Indien hy deeze groote daad had uitgevoerd , ftond het aan hem zyne voordeden verder te vervolgen, hoewel ik niet zien kan, waarom het zelfs noodzakelyk ware, zynen vrede te Moscow te tekenen.

Het zy my geoorlofd tot myn eigen onderrichting de regelen , welke ons groote meesters in de Krygskunst gegeeven hebben,met het gedrag des Konings ,ge.luu.

rende