is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

862 CAREL DEN XIIDEN ALS

aan , en maakte zich meester van het transport. De Koning van Zweeden moet dus geen het minfte bericht, noch van de oogmerken, noch van de beweegingen der Rusfen gehad hebben. Indien dit nalatigheid van zyne zyde geweest is , ware hy hierover zeer te berispen ; doch zo 'er onvermydelyke hindernisfen in den weg gekomen zyn , die hier de fchuld van hadden, moet men dit ongeval op rekening der onvermy. delyke noodlottigheden plaatfen.

Wanneer men oorlog in een half woest en onbebouwd land te voeren heefc, moet men, gelyk wy gezegd hebben , om zich daarin te kunnen ftaande houden , verblyfplaatzen oprichten. De troepen zyn verplicht tot hun eigen veiligheid, deeze nieuwe ftichtingen optebouwen en te onderhouden, ftraaten, bruggen en dammen te maaken, en redouten, daar het nodig is, optewerpen. Dan deeze arbeid vereischt tyd én geduld , en een werk van zulk een langen adem was geenszins gefchikt voor den onftuimigen en vluggen geest van den Koning, Men ziet dat hy uitmuntend is, waar het op dapperheid aankomt, doch dathy niet meer dezelfde blyft in voorvallen, die afgepaste maatregelen vereisfchen, of in ontwerpen, die door tyd en geduld eerst ryp moeten worden.

Zo waar het is, dat een Krygsman altyd zynen driften meelter moet zyn; even moeijelyk is het ook alle talenten van een groot Generaal in zich te vereenigen. Ik ga den flag by Holofz voorby, gelyk zo veele andere daaden, die hy geduurende deeze veldtochten ver-, richtte, omdat zy even zo ongepast voor het hoofdoogmerk van den Koning, als fchriklyk waren voor hen, die 'er de droevige flachtoffers van geweest zyn. Onze Held was in 't algemeen al te verkwistend met

het