is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4$4.': HET'BEGIN EN DE VOORTGANG VAN

breng, wil ik daarmede niet te kennen geven , dat het. niet eer bereid wierdt. In de waereldfche zaaken gefchiedt, zo weinig als in de Natuur, iets fchielyk en op één fprong; alles komt allengskens, en ontwikkelt zich by trappen. Wanneer Rome de Hoofdrad van het Roomfche Ryk was, was het natuurlyk dat haare Bisfchop den eerden rang onder de Bisfchoppen had. Wanneer het Ryk onder vyf groote Hoofd-Bisdommen verdeeld was, gelyk gezegd is, moest Rome noch den voorrang hebben, en had toen ook een gebied ,dat alleen grooter was dan de andere met elkander, dewyl het alles bevatte, dat men het Westerfche Ryk noemde , alles wat de gewoonte der Latynfche Kerk volgde ; Afrka zelve was 'er onder begrepen.

De Inval der Germaanen deed dezen zetel niets verliezen van zynGeestelyk gezag, dewyl deeze volkeren, het Christendom omhelzende, zich gewillig onder de vastgedelde Leer fchikten; zommigen zelf door de on» middelyke zorg van den Roomfchen Bisfchop beheerd, lieten zich door hem regeeren, even als of zy onder zyn Kerkgebied behoorden.

Een zo uitgebreid Kerkelyk gezag was de eerde trap van de Pauslyke grootheid. De tweede trap was de heerfchappy van het grondgebied (fuperioritas territo» rialis). Het was reeds ver gebragt, twee waardigheden te vereenigen , namelyk Patriarch van het Wetten, ten opzigte van het Geestelyke, en Waereldjyk Heer van een zeer fchoon Land in Itali'èn. 'Er was dus ruime doffe voor den Geestelyken yver, en om teffens eene waereldfche heersehzucht, die niet onmatig is, te verzadigen. Maar de Grooten der Aarde zyn ongelukkig gen»eg om in hunne eerde welgeflaag;

de