is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446" het begin en de voortgang vam

dat zyn Ryk niet van deze waereld is; die zich nooit eenig Regtsgebied op Aarde aangematigd heeft, en zyne Apostelen wel degelyk verbood, naar heerfchappy of waereldfche grootheid te ftaan. Zyn eenig oogmerk was om hier op Aarde eene fchool van Godsvrucht, haligheid, nedrigheid en geduld op te richten , en in zynen naam een Hemelfche wysgeerte te doen leeraaren , die de zedelyke volmaaktheid en het eeuwig geluk van den Mensch ten oogmerke had. Het ftelzel van gregorius was dus niet meer ftrydig met de inftelling van het Euangelium, dan met de rust der Staaten. Maar hetzelve was gemakkelyk voor zyne groote oogmerken, en om tot twee inzigten te dienen, onafhangelyk te zyn, en te heerfchen. Zyn Plan had vier deelen.

1. ) Niet leenroerig aan het Ryk te zyn, ten opzigte van de magt van grondgebied {fuperioritasterritoria/is.) maar zich, en teffens de geheele ChristenGeestelykheid te onthelfen van alle afhangelykhcid zo van den Keizer' als van andere waereldlyke Vorsten.

2. ) Ten opzigte van het Geestelyke, de magt van zyne Pnmatie zo ver uit te breiden , dat hy volkomen meester bleef van de Regeering der Latynfche Kerk.

30 Deeze Magt tot op de Griekfche Kerk uit te ftrekken en over alle kerken der waereld. Want konde hy als eerfte Bisfchop der Westerfche Kerk, zich alle zyne Mede - Bisfchoppen onderwerpen, waarom zoude hy dan ook, als eerfte Patriarch, zich niet boven alle zyne Mede-Patriarchen verheffen ? Paus gregorius hield (taande , dat de Pausfelyke magt over de geheele Christenheid ging, en dat, gelyk de algemeene Kerk maar één onzigtbaar Hoofd in den Hemel heelt» zy ook

maar