Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$l6 de tweelingbroeders

wachtten. Eindelyk fprak de Regent, met een donker en ernftig opflag van oog, tegen berilla: ,, Uw ongeluk, „ of veeleer uw onvoorzichtigheid , belet u voor al„ toos een deezer Broederen tot uwen Egtgenoöt te „ bekomen. Gy hebt aan beiden een onbetwistbaar „ recht over u gegeeven. Een zaak is flegts nog voor „ u overig, en dat is, als een van beiden zyn aan» ,, fpraak op u wil intrekken. Nu, Zoonen, fprak hy, „ wat zegt gy 'er van ? Wie van beiden wil zyn ge„ noegen aan het geluk van zynen broeder opoffe-, ,, ren?" Zy antwoordden beiden, dat zy liever hun leven wilden ten beste geeven. De Regent wendde zich weder tot het Meisje, dat byna ter aarde zonk, en zeide: „ Uw geval doet my leed, doch daar zy ,, beiden niet willen toegeeven, moet ik u tot denech-; ,, teloozen ftand verwyzen, totdat een uwer minnaars „ van gedachten verandert of fterft." i Dit lot was wreed , want in Mesforaniën was de echtelooze ftand zeer fchandelyk. De Vergadering wilde reeds uit eikanderen gaan, toen zich de jonge broe. der voor den Rechter op de knieën wierp:

„ Wacht een ogenblik, riep hy, ik wil hem liever ,, myn recht opofferen, dan berilla zo hard behan„ deld zien; neem haar, myn broeder, en leef met „ haar gelukkig. En gy, dierbaare , vergeef my het „ verdriet, dat myne onfchuldige liefde u veroorzaakt „ heeft ; dit is myn eenigfte bede." De Vergade. ring ftond op , en de grootmoedige Minnaar wilde zich juist op weg begeeven, toen hem de Regent tegen hield. „ Zoon , wacht een weinig , fprak hy, ,, uw edelmoedigheid verdient beloond te worden. Het „ meisje is het uwe, want door dit offer hebt gy haar

„ ver-

Sluiten