Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANECDOTEN.

Brydone meldt , in zyne Reize door Sicilië en Maltha, dat een Cannunik, genaamd recupero, hem verhaalde, dat hy, by het onderzoeken van eenige beddingen Lava van den Berg Aetna, bevonden had, dat de onderfte bedding, ten minften voor 14000 jaaren, uit dien berg gevloeid was. Mofes, voegde 'er de Cannunnik by, lag hem zo zwaar op 't hart, dat zyn geheele yver tot verder onderzoek daardoor verflikt wierd , dewyl hy het niet over zyn geweeten brengen konde, den berg zo jong te maaken, als de Joodfche Propheet deze waereld. De Aardsbisfchop en Cardinaal branchiforte verbood den Canunnik, beter natuurkundig Schryver dan Mofes te zyn, en zyne verdere onderzoekingen daarover te ftaaken. De Canunnik gehoorzaamde, maar in een gefprek met brydone, deelde hy hem het bovenftaande mede, brydone heeft de onvoorzichtigheid dit openlyk bekend te maaken, en ftort daar door zyn vriend recupero voor altoos in 't ongeluk. Deze beklagenswaardige Natuuronderzoeker zit thans alléén daarom in eene duistere gevangenis, en zal in zyn geheele leeven de Lava van den Aetna niet we. der te zien krygen. Wie verwondert zich niet, dat in een zo verlichte eeuw, als de onze zyn wil, 'er nog zulke Rechters in Europa gevonden worden ; maar, wie ziet ook niet hier uit, hoe weinig 'er noodig is, om iemand ongelukkig te maaken!

hamiti, een der wyste en beste Keizers van China, keerde, na eene groote overwinning behaald te

heb-

Sluiten