Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A N E C D O T E N. 5r9

hebben over de Tataaren, die in zyn ryk waren gerukt, in de groote Stad Nanking te rug, om daar geheel en al de vreugde over zyn geluk te mogen fmaaken. Nadat hy eenige dagen had uitgerust, verwachtte het Volk, dat uit hun aart veel van pracht en praal hield, de zegenpraalende intreede welke de Keizer by zulke gelegenheden pleeg te doen. Hun gemor kwam den Keizer ter ooren. Hy beminde zyn Volk, en deed gaarn alles, wat in zyn vermogen was, om hunne rechtmaatige wenfchen te voldoen. Hy liet hen dus verzekeren , dat hy op den eerstkomende open haaren Feestdag, een der glorierykfte zegenpraalen zoude houden, die ooit in China gezien was. Het volk verheugde zich over deeze vriendelyke infchikkelykhei i, en vergaderde ten beftemden dage voor de deuren van het paleis. Hier wachtten zy vol ongeduld een tyd lang, zonder ergens iets van die toebereidfelen te zien , die gewoonryk deeze plegtigheid voorafgaan. De lantaaren met duizend brandende kaarfen werd nog niet voor den dag gehaald, en de vuurwerken, die gewoon]yk de ftads muuren bedekten, werden nog niet aangefbken. Het volk morde weder op nieuw over deeze teleurftelling , toen midden in zyn ongeduld de deuren van het paleis open gedaan wierden , en de Keizer zelf verfcheen , niet in glans en luister , maar in zyn gewoone kleeding , verzeld van de blinden, de kreupelen en de vreemdelingen der ftad; alle in nieuwe kleederen, en ieder zo veel geld in de hand, als ter vervulling zyner behoeften voor een jaar nodig was. Het volk ftond in den beginne zeer verbaasd, doch erkende wel ras de wysheid van zynen Keizer, die hen hieruit leerde , dat de deugd te oefenen en te

be-

Sluiten