is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE GRONDLEGGING DEEZER REPUBLIEK. 627

danige onderneemingen bewaard, die in derzelver eerden aanleg nog Mouter, en in de uitvoering nog luisterryker fchynen. Sommige Ryken Hortten met een plegtigen fchok ter aarde, anderen fteegen met een verheven vlugt naar de hoogte, Ook verwachtte men hier geene boven andere uitfteekende Kolosfaale menfchen, geene van die verbaazende daaden, die ons de Gefchiedenis van oude tyden zo rykelyk oplevert. Die tyden zyn voorby, die menfchen zyn niet meer! In den weeklyken fchoot der befchaaving hebben wy die krachten laaten flaapen, welke door de voorige eeuwen wierden geoefend en noodzaakelyk gemaakt. Met eene vernederende verwondering ftaaren wy op die reuzenbeelden, even gelyk een machtelooze Grysaard op de manlyke fpeelen der frisfche Jeugd. Geheel anders is het met de gefchiedenis die voor ons ligt. Het volk, dat wy hier ten tooneele zien treden, was het vreedzaamfte volk van ons waerelddeel, en minder dan alle zyne nabuuren vatbaar voor dien heldengeest, die zelfs de geringde daaden eenen hoogeren vlucht geeft. De drang der omdandigheden deed hen hun eigen kracht gevoelen,en nodigde hen tot eene voorbygaande grootheid , die zy nooit zouden gehad hebben, en mogelyk nooit weder hebben zullen. Het is dus zelfs het gemis van eene Heldhaftige grootheid , welke aan deeze gebeurtenis zo eigenaartig is , en dezelve zo leerzaam maakt; en daar anderen zich toeleggen, de overmacht van de Genie boven het geval aantetoonen, lever ik hier een fchildery , waar de nood aan de genie het leven gaf, en het geval helden maakte.

Indien het ergens geoorloofd zy , in menschlyke zaaken eene hoogere Voorzienigheid te vlechten,zo is het by deeze gefchiedenis, welke de reden en alle onder-