Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN EENE BURGERLYKE MAATSCHAPPY. 75$

tot de Middclbaaren, en tot de Kleinen nederdaalt; Zo dra, onder de laatftën, de nieuwe levensbehoeften, In eene grootere evenredigheid toenemen dart hurtne vermeerderende vermogens hen in ftaat ftellen om te bekostigen, dan is het geval daar, dat de weelde de oprichting van nieuwe familien derwyze hindert , dat zulks niet dan een verderfelykert invloed op het Geheel kan hebben.

3. Geen Staat Van Zaakërt, eindelyk, is voör de Bevolking voordeeiiger dan die, waarin een fpaarzaam ea ïiaarftig Volk voor de begeerten vart éen ryke , en aan de Weelde oVergegevene, natie arbeidt, en beide die hatieri aan elkander verbonden zyn, want deze geftekiheid van het eerfte Volk verfchaft hèt zelve alk de voordeelen , die uit de Weelde kunnen voortkomen , terwyl zy alle de nadeelen affnydt , die daar , in alle anderé gevallen, mede verbonderi zyn;

II. Na de levenswyze, die in eenig land onder de verfcheidene klasfen van menfchen is doorgedrongen, komt in de tweede plaats in aanmerking, ,; hóe vee4, le produkten, in het land zelve vallende, hoe veele

van buiten ingevoèhl wordende , de aangenomen 4, levenswyze vordere ? -

Zo Wy de hoeveelheid van producten voöf eeri zéker getal van menfehelyke lichaamen, die door dezelve in gezondheid en behoorlyke fterkte Onderhouden kunnen worden, willen bepaalen, zal, in die berekening; de foort van produdten nöodwending in aanmerking moeten genomen Worden ; By voorbeeld j eert ftuk' lands, 't welk vleeschfpyzen ter verzadiging van tien perfoonen verfchaffen kan 4 zal ten mirtften het dubkld getal met koorn, wortelen, en melk kunnen voeden. Het eerfte voedzef # waar toe de Wilde zyn

WYS8EG. III. D, Ccc toe*

Sluiten