Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i.S>, GEDACHTEN OVER VER-

ft

Aanzisnlyk en beroemd te worden, is de wensch van allen , en niemand weet wat hy wenscht, eer hy zyn wensch bereikt heeft.

De grootfte fout, die men dagelyks in de opvoeding begaat, is dat men de jeugd niet zelfs leert denken.

ft

Het goede van een werk berust niet op enkele fchoonheden ; deeze enkele fchoonheden moeten een fchoon geheel uitmaaken, of de Kunstkenner kan ze niet anders, dan met een gemelyk misnoegen kezen:. doch wanneer er op het geheel niets te zeggen valt, moet dc Kunstrechter zich van een ongunttige ontleeding der enkele deelen onthouden , en het werk, zo als de Wysgeer de waereld, befchouwen.

Verftand te hebben is een voorrecht , Zonder 't welk wy weinig of niets kunnen doen. Maar te veel verftand te hebben is menigmaal nadeelig , ten minften voor den bezitter. Juist zo veel als men in zynen ftaat nodig heeft, niet meer noch minder, is best.

ft I

De vermeerderde behoeften verbinden den mensch , .volgens het gevoelen van eenige Staatkundigen , hoe langer hoe naamver met eikanderen. Dit is waar, maar tevens heeft zulk een naauw verband ten gevolge,

dat

Sluiten