Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 gedachten over versch. onderwerpen.

tig niet als: „ Hoe het kwaad 'er wederom uit verdreven kan worden ? "

hercules bedwong den Nyd , toen hy het einde zyner loopbaan bereikte , eerder niet* Al wie iets diergelyks wil uitvoeren , moet zich tot langduurigen ftryd tegen dit gedrocht bereiden.'

Op alles wat in den fmaak vak en goedkeuring ver=" werft, worden wy meer en meer verzot, en gaan et eindelyk de maat in te buiten. Hieraan is juist niet veel gelegen , indien men aileenlyk ziet op het verlies van tyd. De waereld moet iets hebben , waarmede zy zich kan bezig houden. Of zy met den eenen of met den andere pop fpeclende haaren tyd verkwist, komt op 't zelfde uit. Doch om de fchande van het te rug keeren te ontwyken , eh een niéuwen weg , die nog niet genoegzaam gebaand is , vei* lig te betreeden , zou het , dunkt my , best zyn j niet te haastig $ maar liever wat langzaam voortte* gaan.

Elk die zich voor de waereld nuttig poogt te maaken, betreedt eene zeer roemwaardige loopbaan. Doch op de gefchiedenis zyner voorgangeren moet hy het oog niet te fterk vestigen g indien hy den moed , om voorwaards te gaan , wil behouden. Ten minften' dient hy niet naauw te letten op de belooning die zy Verworven hebben.

Sluiten